Informationsmöten Åkermyntan centrum mars 2020

I mars arrangerade Stockholm Exergi två informationsmöten i Åkermyntan centrum och svarade på frågor om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta.

 

 

 

 

 

 

Inlämning av miljötillståndsansökan februari 2020

I februari lämnade vi in vår miljötillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. I den redogör vi för hur vi tänker anlägga och driva kraftvärmeverket på ett miljösäkert sätt. Se samtliga handlingar för Lövsta:

Handlingar och dokument

Samrådsmöte hölls den 15 maj 2019

Samrådsmöte hölls den 15 maj 2019 i Vällingby. Samrådsmötet arrangerades av Stockholms stad och Stockholm Exergi tillsammans. Här kan du ta del av samrådsunderlaget för organisationer, närboende och allmänheten.

Handlingar och dokument

Markundersökningar genomfördes i Lövsta våren 2019

Vi på Stockholm Exergi genomförde med hjälp av Sweco omfattande undersökningar av både mark och sjöbotten i Lövsta. Som exploatör ansvarar vi för att undersöka vilka förutsättningar som finns på platsen idag så att vi kan säkerställa ett miljösäkert projekt. Resultaten från markundersökningarna visar vilka saneringsåtgärder som behövs, så att vi genom projektet kan undvika miljörisker och till och med förbättra miljön i närområdet.

Vi kan inte påbörja några åtgärder innan vi har fått miljötillstånd, då det är Stockholms stad och inte vi som är markägare. Stockholms stad får därför löpande all information om det vi finner genom våra undersökningar, så att de har möjlighet att vidta eventuella åtgärder under den tid som kvarstår innan Stockholm Exergi får ta marken i bruk.

Swecos rapport, färdigställd i början av juli 2019, visade på höga föroreningar i marken och vissa delar av bottensedimentet i området som gränsar till Lövsta båtsällskap. Riskerna är främst förknippade med direktintag av jord, bottensediment, bär, svamp och växter. Läs mer om markundersökningarna och rapporten på Stockholms stads webbplats.

 

Beslut om markanvisning april 2018

I april 2018 beslutade Stockholms stads exploateringsnämnd om markanvisning, vilket innebar att stadsbyggnadskontoret kunde gå vidare med detaljplanering av Lövstaområdet. Den process som då inleddes pågår fram till och med hösten 2020 och innebär bland annat samråd med allmänheten.