Naturvårdsverket lyfter Lövstaärendet till regeringen – maj 2021

Remissperioden för Stockholm Exergis ansökan om miljötillstånd för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta är avslutad. Nu arbetar Stockholm Exergi med att analysera och svara på de yttranden som har kommit in. Naturvårdsverket har valt att informera regeringen om ärendet och det är nu upp till regeringen att avgöra om den slutligen ska fatta beslutet om ett nytt kraftvärmeverk eller inte.

Ärendet om miljötillstånd för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta går framåt. I slutet av mars avslutades remissperioden och nu pågår Stockholm Exergis arbete med de yttranden som kommit in. Yttrandena analyseras punkt för punkt och det arbetet kommer att leda fram till nya utredningar, underlag, förtydliganden och justeringar som kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen.

– Vi har sedan starten av detta projekt vetat om platsens föroreningar och att de måste hanteras. Nu har vi kartlagt föroreningarna och har en metod hur vi ska efterbehandla på ett säkert sätt, vi kommer inte att äventyra Mälaren som dricksvattentäkt. Det här kommer att bli ännu tydligare när vi lämnar in våra svar på remissyttrandena till mark- och miljödomstolen, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Trots att Stockholm Exergi ännu inte har gett svar på yttrandena, så har Naturvårdsverket redan nu bestämt sig för att regeringen bör få ta ställning till om den, efter mark- och miljödomstolens ställningstagande, ska avgöra om Stockholm Exergi ska få miljötillstånd eller inte.

Naturvårdsverket bedömer att verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag med hänsyn till de risker som följer av föroreningssituationen i Lövsta och har bedömt att regeringen bör ges möjlighet att ta ställning till om tillåtlighetsfrågan ska avgöras av regeringen.

– Jag är förvånad över att Naturvårdsverket i det här skedet av processen – innan alla fakta finns på bordet – väljer att lyfta frågan till regeringen. Man skulle kunna säga att de på det sättet föregriper processen eftersom det ju är möjligt att Naturvårdsverket skulle göra en annan bedömning efter att vi har presenterat det arbete vi genomför just nu och besvarat de frågor och synpunkter de framfört i sitt remissyttrande, säger Ulf Wikström.

Stockholm Exergi kommer under hösten att lämna in sina svar på remissyttrandena till mark- och miljödomstolen. Steget efter det i tillståndsprocessen är huvudförhandling.

Mark- och miljödomstolen kungör ansökan – december 2020

Mark- och miljödomstolen har kungjort Stockholm Exergis ansökan om miljötillstånd för att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta. Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, berättar om vad som händer nu och framåt.

Läs hela intervjun med Ulf här

Mark- och miljödomstolen har tagit ansökan vidare – maj 2020

I februari i år lämnade Stockholm Exergi in ansökan till mark- och miljödomstolen om att få miljötillstånd för kraftvärmeverket i Lövsta. Sedan dess har domstolen tagit nästa steg i processen. I mitten av mars vände sig domstolen till en handfull expertmyndigheter med frågan om de anser att ansökan behöver kompletteras.

– Vi är nu inne i fasen där det kommer yttranden om vår ansökan behöver tillföras något innan domstolen tar ansökan vidare. Det är så här turordningen alltid ser ut i miljötillståndsärenden, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Yttrandena om kompletteringar tas emot av mark- och miljödomstolen som sedan beslutar på vilket sätt Stockholm Exergi behöver komplettera ansökan.

– Det är ett så pass stort och komplext ärende, så vi förväntar oss många frågor. Det är positivt att hanteringen av vår ansökan är igång på allvar, säger Ulf Wikström.

Efter att kompletteringarna är gjorda kungör mark- och miljödomstolen ansökan och därefter inleds remissrundan då sakägare och myndigheter ska ta ställning till ansökan. Avslutningsvis blir det en förhandling innan tillståndsbeslut fattas av mark- och miljödomstolen. Beslutet kan överklagas.

Informationsmöten Åkermyntan centrum – mars 2020

I mars arrangerade Stockholm Exergi två informationsmöten i Åkermyntan centrum och svarade på frågor om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta.

 

 

 

 

 

 

 

Inlämning av miljötillståndsansökan –februari 2020

I februari lämnade vi in vår miljötillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. I den redogör vi för hur vi tänker anlägga och driva kraftvärmeverket på ett miljösäkert sätt. Se samtliga handlingar för Lövsta:

Handlingar och dokument

Samrådsmöte – maj 2019

Samrådsmöte hölls den 15 maj 2019 i Vällingby. Samrådsmötet arrangerades av Stockholms stad och Stockholm Exergi tillsammans. Här kan du ta del av samrådsunderlaget för organisationer, närboende och allmänheten.

Handlingar och dokument

Markundersökningar genomfördes i Lövsta – våren 2019

Vi på Stockholm Exergi genomförde med hjälp av Sweco omfattande undersökningar av både mark och sjöbotten i Lövsta. Som exploatör ansvarar vi för att undersöka vilka förutsättningar som finns på platsen idag så att vi kan säkerställa ett miljösäkert projekt. Resultaten från markundersökningarna visar vilka saneringsåtgärder som behövs, så att vi genom projektet kan undvika miljörisker och till och med förbättra miljön i närområdet. Läs mer om markundersökningarna och rapporten på Stockholms stads webbplats.

Beslut om markanvisning – april 2018

I april 2018 beslutade Stockholms stads exploateringsnämnd om markanvisning, vilket innebar att stadsbyggnadskontoret kunde gå vidare med detaljplanering av Lövstaområdet. Den process som då inleddes pågår fram till och med hösten 2020 och innebär bland annat samråd med allmänheten.