Så fungerar koldioxidavskiljning med bio-CCS

Produktion och användning av energi har historiskt förknippats med utsläpp av växthusgaser, men genom fjärrvärme med minusutsläpp blir det omvända möjligt. Stockholm exergi planerar för att med hjälp av bio-CCS fånga upp koldioxid i stor skala. Bio-CSS innebär att koldioxid avskiljs från ett biokraftvärmeverk, där restprodukter från skogen som flis, grenar och toppar förbränns. Eftersom det är samma koldioxid som skogen tidigare har bundit genom fotosyntesen som fångas in blir resultatet negativa utsläpp – eller minusutsläpp.

Även utsläpp av fossil koldioxid kan avskiljas, infångningen görs med samma teknik som bio-CSS och kallas CCS (Carbon Capture and Storage). CCS minskar utsläppen, men kan inte ge minusutsläpp. Koldioxidavskiljning är vedertagen teknik och har använts i decennier, det som är nytt nu är att tekniken används på ett bioeldat kraftvärmeverk för att kunna skapa kolsänkor.

Lagring och nedbrytning sker i berggrunden

Den infångade koldioxiden komprimeras under processen till flytande form. Slutstationen för koldioxiden är att den pumpas ned i sedimentär berggrund, exempelvis kalksten eller sandsten, där den över tid mineraliseras. I dag finns inga möjligheter att lagra koldioxid på detta sätt i Stockholm så därför måste den transporteras vidare med båt till lagringsplatserna. Stockholm Exergi deltar i ett internationellt samarbete med målet att utveckla möjligheterna att lagra koldioxid i berggrunden i Nordsjön utanför Norge. Samarbetet omfattar sju europeiska företag och påbörjades i september 2019.

Läs mer om det internationella samarbetet för koldioxidlagring 

Bio-CCS – en nyckelteknik för att klara klimatutmaningarna

Vi planerar att bygga en anläggning för bio-CCS vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan som har potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar den mängd som stockholmstrafiken släpper ut varje år. Sverige skulle kunna samla in och lagra hela 30 miljoner ton koldioxid per år. Det är siffror som visar vilken stor potential det finns i bio-CCS, hur tekniken kan bidra till att sakta ned den globala uppvärmningen och på sikt återställa klimatet till hållbara nivåer. Tekniken är beprövad och fungerar och Stockholm Exergi kan redan inom ett par år börja fånga in koldioxid med bio-CCS vid Värtaverket.

Finansiering

Att avskilja och lagra koldioxid från biobränsleeldade kraftvärmeverk är ett kostnadseffektivt sätt att minska mängden koldioxid i atmosfären jämfört med många andra alternativ. Dock är det en mycket stor investering för ett enskilt bolag, därför är finansieringen en av nyckelfrågorna för att kunna realisera bio-CCS. Stockholm Exergis bedömning är att finansieringen kommer utgöras av tre möjliga lösningar eller en mix av dem:

EU-stöd. Stockholm Exergi har beviljats ekonomiskt stöd för bio-CCS från EU:s innovationsfond.

Statligt stöd. Svenska regeringen utreder ett auktionsförfarande där staten ger ekonomiskt stöd till negativa utsläpp av koldioxid – minusutsläpp – enligt en omvänd princip där de företag som ber om minst stöd per ton insamlad koldioxid vinner. Energimyndigheten har nu i uppdrag att ta fram närmare föreskrifter för hur ett sådant stöd ska utformas. Syftet med statens stöd till negativa utsläpp är att säkerställa så att nödvändig teknisk förmåga utvecklas i Sverige så att staten ska kunna hantera de utsläpp som förväntas kvarstå år 2045 då Sverige ska vara klimatneutralt enligt den klimatlag som har antagits.

Frivilligmarknad. Många företag är idag intresserade av att bidra till att bromsa klimatförändringarna genom att köpa minustutsläpp. Allt fler företag sätter upp ambitiösa klimatmål och planer att nå ”net-zero” långt innan lagen föreskriver. Dessa företag och organisationer utgör en ständigt växande kommersiell marknad för negativa utsläpp. Idag finns ingen kvotplikt som tvingar företag att köpa minusutsläpp.

EU stödjer Stockholm Exergis bio-CCS-projekt

Stockholm Exergis bio-CCS-projekt får stöd från EU:s innovationsfond, som har som mål att föra ut industriella lösningar på marknaden för att minska koldioxidutsläppen i Europa och stötta övergången till klimatneutralitet. Stockholm Exergis projekt valdes ut för dess potential att bidra till omställningen av den europeiska energisektorn och möjligheten att mildra klimatförändringarna.

Samråd

Att avskilja koldioxid för geologisk lagring är tillståndspliktigt enligt miljöprövningsförordningen. För att kunna bygga och driva den nya anläggningen vill vill ansöka om en ändring av det befintliga tillståndet för Värtaverket. Som en del av tillståndsprocessen samråder vi nu med allmänhet och närboende. Syftet med samrådet är bland annat att informera om verksamheten och att inhämta information och synpunkter inför det fortsatta arbetet med tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Handlingar

Samrådsunderlag  Samrådsunderlag kortversion

Kontakta projektet

E-post: bio-ccs@stockholmexergi.se