Den här hösten är för oss som jobbar med Stockholm Exergis bio-CCS-projekt särskilt spännande – en period med fokus på samrådet om den storskaliga anläggningen för infångning av koldioxid som vi vill bygga. 800 000 ton koldioxid kommer vi att kunna samla in och lagra varje år, det är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut. Ett samråd är alltid givande, inte minst därför att responsen blir så direkt.

Samrådet är en del i processen för att vi ska få miljötillstånd att bygga vår nya anläggning. Det handlar om en dialog där vi får informera om hur vi planerar att genomföra projektet – så långt vi har kommit hittills – samtidigt som närboende och andra som berörs av projektet ges tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter. Vi tar med oss alla inkomna synpunkter i det fortsatta arbetet i projektet och med utformning av vår ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.  Alla synpunkter kommer också att sammanställas i en samrådsredogörelse som bifogas ansökan.

Alltså, samrådet är formellt viktigt, men samtidigt också mer än så.

En betydelsefull del av samrådsperioden är samrådsmötet som vi arrangerade på Värtaverket i början av september. Vi bjöd in närboende och andra som på något sätt påverkas av vårt bio-CCS-projekt. Att möta intresserade människor på det här sättet är givande för oss. Vi får stanna upp och får en tydlig respons på det vi jobbar med varje dag och har gjort under lång tid: Vad tycker andra om det vi gör? Vad är det man undrar över? Och vad vill man framföra till oss? Vi uppskattar verkligen att så många tog sig tid att träffa oss för att framföra sina synpunkter, men också att de tog del av våra presentationer och att vi fick tillfälle att berätta mer.

Jag kunde konstatera att det finns helt klart en nyfikenhet och ett intresse för det vi gör. Och ingångarna är många. Under mötet hade jag flera längre samtal och frågorna rör sig brett, det handlade om alltifrån de samhällsekonomiska konsekvenserna av att etablera den nya bio-CCS-industrin här i Stockholm och vad det är konkret som vi ska göra till hur det påverkar mig som bor i närheten där den nya anläggningen ska byggas. Och alla aspekter är relevanta. Det är det som är samrådet styrka, att ingen fråga är överflödig och ingen synpunkt är ointressant. Alla som vi träffar håller såklart inte med oss om allt, men så måste det får vara för det är en del av den demokratiska processen, det är viktigt att alla får tillfälle att framföra sin åsikt. Förhoppningsvis har vi lyckats att klargöra saker och rätat ut en del frågetecken, och samtidigt fått inspel på områden där vi behöver vara ännu tydligare och vilka frågor som är särskilt viktiga i det fortsatt arbetet med utformningen av anläggningen.

För mig som övergripande ansvarig för bio-CCS-projektet är samrådet mycket betydelsefullt. Inte bara en viktig del i tillståndsprocessen där synpunkter blir en del av vårt fortsatta arbete, utan också en rad givande möten där jag har fått möjligheten att knyta nya kontakter. Vi på Stockholm Exergi känner både ett stöd och ett ansvar för vår utveckling av bio-CCS, när vi nu tar sikte på projektets nästa fas.

Per Ytterberg
Chef för affärsutveckling på Stockholm Exergi

Författare

Per Ytterberg

Senast uppdaterad

  • 2022-10-24