Vi värmer när det är kallt och kyler när det är varmt. Vårt mål är att skapa betydande koldioxidsänkor från år 2025 och vi tar hand om stockholmarnas avfall och återvinner dyrbara resurser. Vi kan stötta och skapa arbete för personer utanför arbetsmarknaden och säkra att våra leverantörer har bra arbetsförhållanden.

 

 

Vår värdekedja och hållbarhetsfrågorna

Vi analyserar regelbundet var vår påverkan är störst och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för dem som berörs av vår verksamhet. Vi brukar beskriva vår verksamhet utifrån vår värdekedja där varje del behövs för att skapa den helhet som gör att vi som företag når våra mål. Hållbarhetsfrågorna är viktiga i varje del av värdekedjan.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor kopplade till vår värdekedja:

Distribution: Störningar i närmiljö från verksamheten

Kunder och samhälle: Ansvarfullt agerande utifrån Stockholm Exergis ställning på värmemarknaden, erbjudande av hållbara produkter och tjänster, sysselsättning med fokus på grupper i utanförskap.

Samhällets restprodukter: Avfallsbehandling med energiåtervinning

Leverantörer: Anti-korruption, förnybara bränslen, hållbara inköp och investeringar, transporter, uttag av jordens resurser.

Produktion: Avfall från verksamheten, störningar i närmiljö vid produktionsanläggningar, utsläpp till luft och klimatpåverkan, utsläpp till vatten.

Medarbetare: Friskvård och hälsa, mångfald, säker arbetsmiljö.

Så styr vi vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är integrerat i hela Stockholm Exergis verksamhet och återspeglas i vår vision, strategi, målformulering och de beslut vi fattar. Vår hållbarhetspolicy ligger till grund i vårt  ledningssystem och vägleder oss tillsammans med uppförandekoder för oss och våra leverantörer.  Läs mer om styrning av vårt hållbarhetsarbete.