Priser och prisavtal 2019

Efter fem år av i stort sett oförändrat fjärrvärmepris* höjer vi nu priset med 2,5 procent**. Höjningen gäller för Fjärrvärme Bas med tillval***, Fjärrvärme Trygg, Markvärme och Byggvärme. Priserna för Klimat­neutral värme och Värme för miljöcertifiering kommer däremot att förbli desamma under 2019.

Vi sätter priset på fjärrvärmen i konkurrens med olika uppvärmningsalternativ i Stockholmsregionen. Det innebär att din fjärrvärme prismässigt över tid alltid ska kunna mäta sig med andra alternativ, som exempelvis bergvärme, trots höjningen vid årsskiftet. Kostnaden för bergvärme har ökat de senaste två åren med mer än 5 procent främst orsakad av ökande elpriser (elkraft, elskatt och elnät). Det är viktigt att se prishöjningen på fjärrvärmen i relation till ökade kostnader med bergvärme.

Så sätter vi våra priser

Fjärrvärme Bas

Effekt

Den årliga kostnaden för effekt baseras på rekommenderad eller kundvald effekt. Effekten är flödet av energi och mäts i kilowatt (kW). För enkelhetens skull har effektpriset ett antal brytpunkter där årsavgiften höjs och det proportionella priset per kW sänks. Det innebär att ju högre effekt, desto lägre blir priset på varje ytterligare kW, en sorts storleksrabatt. Rekommenderad effekt beräknas av Stockholm Exergi och bygger på kundens energianvändning under föregående period (maj till april).

Energi

Energi är effekt över tid, tusen watt i en timme är en kilowattimme (kWh). Det är alltså ett sätt att mäta hur mycket värme som faktiskt utnyttjas. När många behöver mer värme så blir den dyrare att tillverka, därför varierar priset över året.

Returtemperatur

En viktig faktor för att fjärrvärme ska fungera effektivt är att värmen utnyttjas ordentligt. Det är bättre att använda nästan all värme i en liten mängd fjärrvärmevatten än att bara utnyttja de högsta värmegraderna i en stor mängd vatten. Därför får den som dimensionerar sin fjärrvärme rätt en bonus, och ju kallare returvattnet är desto större blir bonusen. Är returvattnet över 50 grader så blir det en avgift i stället. För hög returtemperatur går att påverka, läs mer under tjänster.

Mer information om Fjärrvärme Bas hittar du nedan:

Produktblad
Prislista med tillhörande prisvillkor
Redovisning av 2019 års fjärrvärmekostnader för kontor
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Du som kund har möjlighet att välja olika tillval till Fjärrvärme Bas, som då kompletterar eller ersätter vissa av villkoren i Fjärrvärme Bas. Nedan hittar du våra tillval: 

Tillval

Tillval Effekt

Genom att välja ett av tillvalen har du möjlighet att bli debiterad för en annan effekt än den effekt som vi rekommenderar. Här hittar du mer information om tillvalet

Kundvald dygnseffekt
Du kan välja en lägre effekt, som debiterbar effekt, än den som Stockholm Exergi rekommenderar.
Prisavtal Kundvald dygnseffekt för utskrift
Privavtal Kundvals dygnseffekt e-signering

Uttagen timeffekt
: Kostnaden för debiterbar effekt baseras både på uttagen timeffekt och på Stockholm Exergis rekommenderade effekt.
Prisavtal Uttagen timeffekt för utskrift (pdf)
Prisavtal Uttagen timeffekt för e-signering (pdf)

Tillval Betalningsval

Förskottsbetalning 24/60: Genom att välja Förskottsbetalning 24 eller 60 betalar du hela effektkostnaden i förskott samtidigt som du erhåller ett lägre effektpris jämfört med Fjärrvärme Bas (cirka 4 procent med Förskottsbetalning 24 och cirka 5 procent med Förskottsbetalning 60). Dessutom binder du dig för tillvalet under 24 eller 60 månader. Samtliga priser är bundna under avtalets bindningstid (24 eller 60 månader).
Prisavtal Förskottsbetalning 24 för utskrift
Prisavtal Förskottsbetalning 24 för e-signering

Prisavtal Förskottsbetalning 60 för utskrift
Prisavtal Förskottsbetalning 60 för e-signering

Tillval Miljö

Klimatneutral värme: Stockholm Exergi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som kundens köp av fjärrvärme genererar och vilka inte redan klimatkompenerats i Stockholm Exergis egen verksamhet. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (kr/MWh).
Prisavtal Klimatneutral värme för utskrift (pdf)
Prisavtal Klimatneutral värme för e-signering (pdf)

Värme för miljöcertifiering: Detta tillval är anpassat för miljöcertifieringskriterier enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är framtaget av branschorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) och ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (kr/MWh).
Prisavtal Värme för miljöcertifiering för utskrift (pdf)
Prisavtal Värme för miljöcertifiering för e-signering (pdf)

Bygg och Markvärme

Markvärme

Markvärme avser uppvärmning av mark, gator eller trottoarer med leveranser från fjärrvärmenätets returledning. Här hittar du 2019 års prislista.

Byggvärme

Byggvärme avser fjärrvärmeleveranser till fastigheter under uppbyggnad eller vid ombyggnation. Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som till uppvärmning av exempelvis byggbaracker och platskontor. När byggarbetet är klart ersätts Byggvärmen med Fjärrvärme Bas som är vår normalprislista. Här hittar du 2019 års prislista.

 


 

* 2018 genomförde Stockholm Exergi en prisstrukturförändring, vilken innebar att priset på energi sänktes medan priset på effekt höjdes. Kunder med lågt effektutnyttjande i förhållande till energianvändning fick därigenom en lägre totalkostnad medan kunder med högt effektutnyttjande i förhållande till energianvändningen fick en högre totalkostnad. Strukturförändringen gjordes intäktsneutral, dvs sammantaget ledde den inte i sig till ökade intäkter för Stockholm Exergi.

** Prishöjningen på 2,5 procent är en genomsnittlig sammanvägd prishöjning, där höjningen för respektive priskomponent (effektavgift, effektpris, energipris samt temperaturbonus/-avgift) varierar. Den faktiska kostnadsförändringen för en enskild kund beror på den aktuella fastighetens energi- och effektuttag.

*** Kundvald dygnseffekt, Uttagen timeffekt samt Förskottsbetalning 24 och 60.