För tillfället ligger Energikontot nere. Vi arbetar på att lösa problemet så fort som möjligt. Du är alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på 020-31 31 51 eller kundservice@stockholmexergi.se.

Priser och prisavtal 2019

Efter fem år av i stort sett oförändrat fjärrvärmepris* höjer vi nu priset med 2,5 procent**. Höjningen gäller för Fjärrvärme Bas med tillval***, Fjärrvärme Trygg, Markvärme och Byggvärme. Priserna för Klimat­neutral värme och Värme för miljöcertifiering kommer däremot att förbli desamma under 2019.

Vi sätter priset på fjärrvärmen i konkurrens med olika uppvärmningsalternativ i Stockholmsregionen. Det innebär att din fjärrvärme prismässigt över tid alltid ska kunna mäta sig med andra alternativ, som exempelvis bergvärme, trots höjningen vid årsskiftet. Kostnaden för bergvärme har ökat de senaste två åren med mer än 5 procent främst orsakad av ökande elpriser (elkraft, elskatt och elnät). Det är viktigt att se prishöjningen på fjärrvärmen i relation till ökade kostnader med bergvärme.

Så sätter vi våra priser

Fjärrvärme Bas

Fjärrvärme Bas är vår normalprislista för fjärrvärmeleverans till företag och bostadsrättsföreningar. För mer information om Fjärrvärme Bas, se produktbladet.
Här hittar du 2019 års priser med tillhörande prisvillkor

Du som kund har möjlighet att välja olika tillval till Fjärrvärme Bas, som då kompletterar eller ersätter vissa av villkoren i Fjärrvärme Bas. Nedan hittar du våra tillval: 

Tillval Effekt

Genom att välja ett av tillvalen har du möjlighet att bli debiterad för en annan effekt än den effekt som vi rekommenderar:

Tillval Betalningsval

Förskottsbetalning 24/60: Genom att välja Förskottsbetalning 24 eller 60 betalar du hela effektkostnaden i förskott samtidigt som du erhåller ett lägre effektpris jämfört med Fjärrvärme Bas. Dessutom binder du dig för tillvalet under 24 eller 60 månader. Samtliga priser är bundna under avtalets bindningstid (24 eller 60 månader) är fast.
Här hittar du 2019 års prisavtal Förskott 24
Här hittar du 2019 års prisavtal Förskott 60

Tillval Miljö

  • Klimatneutral värme: Stockholm Exergi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som kundens köp av fjärrvärme genererar och vilka inte redan klimatkompenerats i Stockholm Exergis egen verksamhet. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (kr/MWh). Här hittar du 2019 års prisavtal – observera att priset är oförändrat under 2019. 
  • Värme för miljöcertifiering: Detta tillval är anpassat för miljöcertifieringskriterier enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är framtaget av branschorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) och ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (kr/MWh). Här  hittar du 2019 års prisavtal – observera att priset är oförändrat under 2019.

Markvärme

Markvärme avser uppvärmning av mark, gator eller trottoarer med leveranser från fjärrvärmenätets returledning. Här hittar du 2019 års prislista.

Byggvärme

Byggvärme avser fjärrvärmeleveranser till fastigheter under uppbyggnad eller vid ombyggnation. Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som till uppvärmning av exempelvis byggbaracker och platskontor. När byggarbetet är klart ersätts Byggvärmen med Fjärrvärme Bas som är vår normalprislista. Här hittar du 2019 års prislista.

 


 

* 2018 genomförde Stockholm Exergi en prisstrukturförändring, vilken innebar att priset på energi sänktes medan priset på effekt höjdes. Kunder med lågt effektutnyttjande i förhållande till energianvändning fick därigenom en lägre totalkostnad medan kunder med högt effektutnyttjande i förhållande till energianvändningen fick en högre totalkostnad. Strukturförändringen gjordes intäktsneutral, dvs sammantaget ledde den inte i sig till ökade intäkter för Stockholm Exergi.

** Prishöjningen på 2,5 procent är en genomsnittlig sammanvägd prishöjning, där höjningen för respektive priskomponent (effektavgift, effektpris, energipris samt temperaturbonus/-avgift) varierar. Den faktiska kostnadsförändringen för en enskild kund beror på den aktuella fastighetens energi- och effektuttag.

*** Kundvald dygnseffekt, Uttagen timeffekt samt Förskottsbetalning 24 och 60.