Det nya kraftvärmeverket kommer kunna producera både fjärrvärme och el. Fullt utbyggd kommer anläggningen i Lövsta att kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el som motsvarar över 125 000 elbilars årsbehov.

I planerna ingår att bygga en ny fjärrvärmeledning som kan föra värmeenergin från den nya anläggningen ända in till centrala Stockholm. Det nya verket i Lövsta kommer därigenom att skapa förutsättningar för en fortsatt och långsiktigt hållbar utveckling av hela fjärrvärmesystemet i en växande Stockholmsregion. Utfasningen av kolet i Värtan, som är en av de viktigaste enskilda åtgärderna i Stockholms stads klimatplan, är en av de åtgärder som nu blir möjlig.

Planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta har funnits i mer än tio år. Lövsta är ett gammalt deponiområde där det idag ligger en återvinningscentral. Återvinningscentralen planeras att flyttas, men kommer att finnas kvar i området.

Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta gör det också möjligt att ersätta det nuvarande Hässelbyverket med bostäder där verket ligger idag och i angränsande områden. Hässelbyverket, som byggdes på 1950-talet, är i stort renoveringsbehov och skulle inte ensamt räcka till för den utveckling av fjärrvärmesystemet som pågår.

Stockholm Exergi har tillsammans med Stockholms stad under många år arbetat med olika satsningar för att utveckla fjärrvärmen mot allt lägre klimatpåverkan. Idag är nära 90 procent av fjärrvärmen baserad på förnybar eller återvunnen energi. Bland redan genomförda investeringar finns inte minst den stora bioenergianläggningen i Värtahamnen, som producerar el som räcker till 200 000 elbilar och värme för 190 000 lägenheter. Andra pågående satsningar är ökad värmeåtervinning från datahallar, effektstyrning av värmebehovet bostäder och effektivisering av befintlig värmeproduktion.

Vad händer i Lövsta?

I april 2018 beslutade Stockholms stads exploateringsnämnd om markanvisning, vilket innebar att stadsbyggnadskontoret kunde gå vidare med detaljplanering av Lövstaområdet. Den process som då inleddes pågår fram till och med hösten 2020 och innebär bland annat samråd med allmänheten. Att bygga ett nytt kraftvärmeverk kräver dessutom miljötillstånd. Även denna process inleddes under 2018 med samråd med såväl myndigheter som organisationer och berörd allmänhet.

Just nu pågår utrednings- och planeringsarbete bakom skrivborden, och markprovtagningar på Lövstaområdet. Stockholm Exergi ska ansöka om miljötillstånd i mark- och miljödomstolen och Stockholms stad arbetar parallellt med att ta fram en ny detaljplan för området.

Handlingar om Lövsta

I december 2018 skickades samrådshandlingar om Lövsta in till Länsstyrelsen. Läs handlingarna här.

Frågor om Lövsta kraftvärmeverk

Varför har vi valt Lövsta för det nya kraftvärmeverket?

Vi har undersökt flera alternativa platser och kommit fram till att Lövsta har bäst förutsättningar för ett nytt kraftvärmeverk. Placeringen gör det möjligt att transportera bränslen med fartyg, och där kan vi bygga tillräckligt stort för att kunna använda fasta biobränslen. Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta gör det möjligt att fasa ut det sista kolet ur Stockholms fjärrvärmesystem, samt att avveckla Hässelbyverket så att nya bostäder kan byggas där. Läs mer om varför vi har valt Lövsta för det nya kraftvärmeverket här.

Frågor om Lövsta från Direktpress läsare

Hässelby Tidning (Direktpress) har samlat in sina läsares vanliga frågor kring Lövsta, och vår hållbarhetschef Ulf Wikström har svarat. Läs artikeln på tidningens hemsida.

Frågor om sammankoppling av fjärrvärmesystemet

Varför bygger vi en ny fjärrvärmeledning?

Den nya fjärrvärmeledningen från Lövsta till centrala Stockholm kommer att binda samman det nordvästra fjärrvärmenätet med det centrala och södra nätet. Sammankopplingsledningen och ett nytt verk i Lövsta skapar förutsättningar för en utveckling av hela fjärrvärmesystemet från Sigtuna i norr till Södertälje i söder.

Hur ser tidplanen ut för den nya fjärrvärmeledningen?

Vårt pågående utredningsarbete ligger som grund för att kunna fatta investeringsbeslut, preliminärt i slutet av 2020. Ledningsarbetena beräknas vara klara 2023.

Vad händer nu?

I mars 2019 började vi med markundersökningar som kommer att pågå cirka ett år framåt. Mätpunkterna för markprover markeras med träpinnar, ungefär var tjugonde meter. Pinnarna tas bort efter cirka 2–3 veckor. Markanalyserna kommer att visa vad vi behöver ta hänsyn till inför byggstarten av sammankopplingsledningen.

Mer information

Information om Lövsta finns också på Stockholms stads webbplats.

Frågor och svar om den nya fjärrvärmeledningen från Lövsta till centrala Stockholm (sammankopplingsledningen) hittar du här.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om det nya verket i Lövsta eller den nya fjärrvärmeledningen (sammankopplingsledningen).