Det nya kraftvärmeverket kommer kunna producera både fjärrvärme och el. Fullt utbyggd kommer anläggningen i Lövsta att kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el som motsvarar över 125 000 elbilars årsbehov.

Preliminär konceptbild över hur anläggningen kan komma att se ut.

I planerna ingår att bygga en fjärrvärmeledning som kan föra värmeenergin från den nya anläggningen ända in till centrala Stockholm. Det nya verket i Lövsta kommer därigenom att skapa förutsättningar för en fortsatt och långsiktigt hållbar utveckling av hela fjärrvärmesystemet i Stockholm. Utfasningen av kolet i Värtan, som är en av de viktigaste enskilda åtgärderna i Stockholms stads klimatplan, är en av de åtgärder som nu blir möjlig.

Planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta har funnits i mer än tio år. Lövsta är ett gammalt deponiområde där det idag ligger en återvinningscentral. Återvinningscentralen planeras att flyttas, men kommer att finnas kvar i området.

Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta gör det också möjligt att ersätta det nuvarande Hässelbyverket med bostäder där verket ligger idag och i angränsande områden. Hässelbyverket, som byggdes på 1950-talet, är i stort renoveringsbehov och skulle inte ensamt räcka till för den utveckling av fjärrvärmesystemet som pågår.

Stockholm Exergi har tillsammans med Stockholms stad under många år arbetat med olika satsningar för att utveckla fjärrvärmen mot allt lägre klimatpåverkan. Idag är nära 90 procent av fjärrvärmen baserad på förnybar eller återvunnen energi. Bland redan genomförda investeringar finns inte minst den stora bioenergianläggningen i Värtahamnen, som producerar el som räcker till 200 000 elbilar och värme för 190 000 lägenheter. Andra pågående satsningar är ökad värmeåtervinning från datahallar, effektstyrning av värmebehovet bostäder och effektivisering av befintlig värmeproduktion.

Vad händer nu?

Stockholms stads exploateringsnämnd beslutade om markanvisning den 19 april 2018 och i maj 2018 fick stadsbyggnadskontoret ett uppdrag att gå vidare med detaljplanering av området. Det är en process som kommer att pågå från hösten 2018 till hösten 2020 och som bland annat innebär samråd med allmänheten. Att bygga ett nytt kraftvärmeverk kräver dessutom miljötillstånd. Även denna process inleds under 2018 med samråd med såväl myndigheter som organisationer och berörd allmänhet.

Vi kommer löpande publicera information om projektet på vår hemsida.
Information om Lövsta finns också på Stockholms stads webbplats.