Det nya kraftvärmeverket kommer kunna producera både fjärrvärme och el. Fullt utbyggd kommer anläggningen i Lövsta att kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el som motsvarar över 125 000 elbilars årsbehov.

I planerna ingår att bygga en ny fjärrvärmeledning som kan föra värmeenergin från den nya anläggningen ända in till centrala Stockholm. Vi kallar den för sammankopplingsledningen.

Aktuellt i Lövsta

Fakta om Lövsta

Vad innebär våra planer för ett kraftvärmeverk i Lövsta? Här har vi sammanställt tio fakta. Klicka på bilden här för att se foldern

 

 

 

 

I april 2018 beslutade Stockholms stads exploateringsnämnd om markanvisning, vilket innebar att stadsbyggnadskontoret kunde gå vidare med detaljplanering av Lövstaområdet. Den process som då inleddes pågår fram till och med hösten 2020 och innebär bland annat samråd med allmänheten. Att bygga ett nytt kraftvärmeverk kräver dessutom miljötillstånd. Även denna process inleddes under 2018 med samråd med såväl myndigheter som organisationer och berörd allmänhet. Just nu pågår utrednings- och planeringsarbete samt markprovtagningar på Lövstaområdet.

Samrådsmöte 15 maj 2019

Samrådsmöte hölls den 15 maj 2019 i Vällingby. Syftet med samråd var att fånga frågeställningar som berörda önskar att vi ska belysa i vår tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen under 2019.

Samrådsmötet arrangerades av Stockholms stad och Stockholm Exergi tillsammans. Här kan du ta del av samrådsunderlaget för organisationer, närboende och allmänheten.

Tidplan

För Lövsta pågår två parallella processer. Den ena processen handlar om en ny detaljplan för området och drivs av Stockholms stad. Den andra processen handlar om att ansöka om miljötillstånd för att bygga ett nytt kraftvärmeverk. Tillståndsansökan ansvarar Stockholm Exergi för och arbetet med att sammanställa ansökan pågår. Syftet med arbetet är att ta fram och utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning och underlag för att arbetet på platsen ska kunna genomföras på ett miljösäkert sätt. Ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen under vintern 2019/2020.

Markundersökningar i Lövsta våren 2019

Vi på Stockholm Exergi har med hjälp av Sweco genomfört omfattande undersökningar av både mark och sjöbotten i Lövsta. Som exploatör ansvarar vi för att undersöka vilka förutsättningar som finns på platsen idag så att vi kan säkerställa ett miljösäkert projekt. Resultaten från markundersökningarna visar vilka saneringsåtgärder som behövs, så att vi genom projektet kan undvika miljörisker och till och med förbättra miljön i närområdet.

Vi kan inte påbörja några åtgärder innan vi har fått miljötillstånd, då det är Stockholms stad och inte vi som är markägare. Stockholms stad får därför löpande all information om det vi finner genom våra undersökningar, så att de har möjlighet att vidta eventuella åtgärder under den tid som kvarstår innan Stockholm Exergi får ta marken i bruk.

Swecos rapport, färdigställd i början av juli 2019, visar på höga föroreningar i marken och vissa delar av bottensedimentet i området som gränsar till Lövsta båtsällskap. Riskerna är främst förknippade med direktintag av jord, bottensediment, bär, svamp och växter. Läs mer om markundersökningarna och rapporten på Stockholms stads webbplats.


Bild: Sweco

Handlingar om Lövsta

I december 2018 skickades samrådshandlingar om Lövsta in till Länsstyrelsen. Läs handlingarna här.

Fram till och med den 10 juni 2019 pågick samråd och den 15 maj 2019 var det samrådsmöte för allmänheten. Här kan du ta del av samrådsunderlaget för organisationer, närboende och allmänheten.

Mer om Lövsta kraftvärmeverk

Varför har vi valt Lövsta för det nya kraftvärmeverket?

Vi har undersökt flera alternativa platser och kommit fram till att Lövsta har bäst förutsättningar för ett nytt kraftvärmeverk. Placeringen gör det möjligt att transportera bränslen med fartyg, och där kan vi bygga tillräckligt stort för att kunna använda fasta biobränslen. Med ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta vill vi utveckla fjärrvärmeproduktionen på ett hållbart sätt utan fossila bränslet kol. Dessutom kan vi avveckla Hässelbyverket så att nya bostäder kan byggas där. Läs mer om varför vi har valt Lövsta för det nya kraftvärmeverket här.

Vad betyder Lövsta för utvecklingen av fjärrvärme?

Vi vill producera fjärrvärme utan att använda några nya ändliga resurser ur jordskorpan, med låg klimatpåverkan och till en konkurrenskraftig kostnad. Med ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta skulle vi kunna basera en betydande del av produktionen av fjärrvärme på restprodukter från den ökade sortering av avfall som samtidigt måste till för att vi ska spara på jordens resurser. Bränslet i Lövsta ska bestå av material som inte enkelt kunnat återvinnas men bär på energi som annars skulle gå förlorad. Vi kan ta vara på energin i detta avfallsbaserade bränsle på ett väldigt effektivt sätt jämfört med vad man kan på andra håll, tack vare att vi har ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Om vi inte kan återvunna denna energi blir vi tvungna att använda andra bränslen. För värmen och elen behövs.

Vilket bränsle planeras att användas?

Bränslet som vi planerar att använda i Lövstaverket är biobränslen och utsorterade, brännbara fraktioner ur avfall från hushåll, verksamheter och samhälle, så kallad RDF, Refuse Derived Fuel (se bild). RDF-bränsle består av både förnybara fraktioner och återvunna bränslefraktioner som uppstår vid sortering av avfall. 

Produktion av fjärrvärme i Sverige sker i dag till stor del med just denna typ av bränslen. Detta gör att vi kan ta tillvara energi som annars går förlorad och samtidigt minska samhällets totala miljöbelastning. Vi planerar att bygga en panna som är lämplig för väl sorterat och förbehandlat avfallsbränsle. Det är alltså inte ”soppåsen från köket” med ganska blandat avfall som ska förbrännas.

Med dagens avancerade teknik för förbränning och rening av rökgaser och vatten från  avfallsförbränning förstörs eller avskiljs miljöfarliga ämnen. Vid mark och miljödomstolens tillståndsprövning säkras att anläggningens miljöpåverkan hålls inom de ramar som gäller och som ställts upp för att skydda människors hälsa och närområdet men även för att vi ska nå gällande miljömål. Det genomförs därför alltid omfattande studier av anläggningens påverkan på närmiljön. 

Frågor om Lövsta från Direktpress läsare

Hässelby Tidning (Direktpress) har samlat in sina läsares vanliga frågor kring Lövsta, och vår hållbarhetschef Ulf Wikström har svarat. Läs artikeln på tidningens hemsida.

Lövsta bidrar till att utveckla fjärrvärmen

Planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta har funnits i mer än tio år. Lövsta är ett gammalt deponiområde där det i dag ligger en återvinningscentral. Återvinningscentralen planeras att flyttas, men kommer att finnas kvar i området.

Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta gör det också möjligt att ersätta det nuvarande Hässelbyverket med bostäder där verket ligger idag och i angränsande områden. Hässelbyverket, som byggdes på 1950-talet, är i stort renoveringsbehov och skulle inte ensamt räcka till för den utveckling av fjärrvärmesystemet som pågår.

Stockholm Exergi har tillsammans med Stockholms stad under många år arbetat med olika satsningar för att utveckla fjärrvärmen mot allt lägre klimatpåverkan. I dag är nära 90 procent av fjärrvärmen baserad på förnybar eller återvunnen energi. Bland redan genomförda investeringar finns inte minst den stora bioenergianläggningen i Värtahamnen, som producerar el som räcker till 200 000 elbilar och värme för 190 000 lägenheter. Andra pågående satsningar är ökad värmeåtervinning från datahallar, effektstyrning av värmebehovet bostäder och effektivisering av befintlig värmeproduktion.

Se också

Information om Lövsta finns också på Stockholms stads webbplats.

Information om sammankopplingsledningen hittar du här.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om det nya verket i Lövsta.