Det nya kraftvärmeverket kommer kunna producera både fjärrvärme och el. Fullt utbyggd kommer anläggningen i Lövsta att kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el som motsvarar över 125 000 elbilars årsbehov.

I planerna ingår att bygga en fjärrvärmeledning som kan föra värmeenergin från den nya anläggningen ända in till centrala Stockholm. Det nya verket i Lövsta kommer därigenom att skapa förutsättningar för en fortsatt och långsiktigt hållbar utveckling av hela fjärrvärmesystemet i Stockholm. Utfasningen av kolet i Värtan, som är en av de viktigaste enskilda åtgärderna i Stockholms stads klimatplan, är en av de åtgärder som nu blir möjlig.

Planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta har funnits i mer än tio år. Lövsta är ett gammalt deponiområde där det idag ligger en återvinningscentral. Återvinningscentralen planeras att flyttas, men kommer att finnas kvar i området.

Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta gör det också möjligt att ersätta det nuvarande Hässelbyverket med bostäder där verket ligger idag och i angränsande områden. Hässelbyverket, som byggdes på 1950-talet, är i stort renoveringsbehov och skulle inte ensamt räcka till för den utveckling av fjärrvärmesystemet som pågår.

Stockholm Exergi har tillsammans med Stockholms stad under många år arbetat med olika satsningar för att utveckla fjärrvärmen mot allt lägre klimatpåverkan. Idag är nära 90 procent av fjärrvärmen baserad på förnybar eller återvunnen energi. Bland redan genomförda investeringar finns inte minst den stora bioenergianläggningen i Värtahamnen, som producerar el som räcker till 200 000 elbilar och värme för 190 000 lägenheter. Andra pågående satsningar är ökad värmeåtervinning från datahallar, effektstyrning av värmebehovet bostäder och effektivisering av befintlig värmeproduktion.

Vad händer nu?

Stockholms stads exploateringsnämnd beslutade om markanvisning den 19 april 2018 och i maj 2018 fick stadsbyggnadskontoret ett uppdrag att gå vidare med detaljplanering av området. Det är en process som kommer att pågå från hösten 2018 till hösten 2020 och som bland annat innebär samråd med allmänheten. Att bygga ett nytt kraftvärmeverk kräver dessutom miljötillstånd. Även denna process inleds under 2018 med samråd med såväl myndigheter som organisationer och berörd allmänhet.

I december 2018 skickades samrådshandlingar in till Länsstyrelsen. Läs dom här:

Samrådsunderlag avgränsningssamråd Lövsta kraftvärmeverk

Frågor och svar

Varför inte bara bygga om Hässelbyverket?

Hässelbyverket är från slutet av 1950-talet och behöver en omfattande modernisering. Dessutom är inte tomten stor nog för en anläggning som ska  kunna försörja en växande Stockholmsregion med energi. Och läget passar mycket bättre för bostäder. Skulle Stockholm Exergi  investera i att modernisera Hässelbyverket blir anläggningen där kvar under minst 50 år till och vi missar chansen att bygga nya bostäder i området.

Varför måste den ligga i Västerort?

Det finns många skäl till att just Lövstas gamla deponiområde passar bra. Platsen är redan avsedd för teknisk försörjning i Stockholms översiktsplan. Det går att förse anläggningen med bränsle via fartygstransporter så att behovet av vägtransporter minimeras. Dessutom behövs det värmeproduktion i Västerort, så om Hässelbyverket ska läggas ner behöver vi hitta en ny plats i närheten med möjlighet till fartygstransporter. I Lövsta kan man inte bygga en ny stadsdel, men det är möjligt Hässelby. Så placeringen i Lövsta ger flera fördelar samtidigt.

Hur påverkas friluftslivet och rekreationen?

Det kommer att byggas en hamn och ett transportband som kommer att gå mellan hamnen och anläggningen som planeras längre in ungefär där återvinningsstationen ligger idag. Även om kajen och transportband kommer att vara inhägnade kommer stora delar av promenadstråket vid vattnet att vara kvar och tillgängligt för allmänheten. Även grönytorna, det vill säga det gamla deponiområdet med dess kullar, kommer att finnas kvar och vara tillgängliga.

Hur påverkas planerna för Kyrkhamns naturreservat?

Det går att kombinera ett naturreservat i Kyrkhamn med ett kraftvärmeverk i Lövsta. Reservatets exakta utbredning är en fråga som kommer att hanteras i den fortsatta processen för hur Lövstaområdet ska utvecklas.

Hur påverkas omgivningen under byggtiden?

I samband med alla större bygg- och anläggningsprojekt förekommer transporter och periodvis bullrande verksamhet. Stockholm Exergi kommer såklart att följa alla tillämpliga föreskrifter för detta. Planeringen av anläggningen kommer att ske i dialog med berörda i området. Förhoppningen är också att en del av byggtransporterna kan ske med fartyg för att minimera buller och trafik på vägar under byggtiden.

Hur mycket kommer anläggningen att bullra?

Själva verksamheten i en anläggning som den i Lövsta bullrar inte speciellt mycket. Det som kan låta är när fartyg ska lossa i hamnen vilket kommer att ske några gånger per vecka. Dock är avståndet till bostadsområden längre än i exempelvis Hässelby. Stockholm Exergis bullerutredning visar att befintliga bostäder inte kommer att störas. En fördjupad bullerutredning kommer att göras i god tid innan miljötillståndsansöken lämnas in och självklart kommer miljötillståndets villkor att följas.

Hur kommer verket påverka trafiken genom Hässelby?

Bränsletransporterna kommer framförallt ske med båt. Det är mer hållbart än lastbilar och dessutom ska trafiken genom Hässelby störas så lite som möjligt. Men självklart kommer det att bli transporter. Det handlar om i storleksordningen en lastbil per timme för i första hand slagg, askor och driftförnödenheter. 

Vilken typ av bränsle byggs anläggningen i Lövsta för?

Den nya anläggningen i Lövsta ska vara i drift i åtminstone 50 år. Vår utgångspunkt är att med denna och andra investeringar utveckla fjärrvärmen i hela Stockholm mot 100 % förnybar och återvunnen energi. Anläggningen i Lövsta byggs med en flexibel panna som kan använda dagens och framtidens bränslen. Pannan ska kunna försörjas med vanlig skogsflis och andra traditionella biobränslen samt bränsle som uppstår vid sortering för ökad materialåtervinning.

Kommer kolet i Värtan kunna fasas ut som utlovat 2022?

Utfasningen av det sista kolet i Värtan är en av de viktigaste enskilda åtgärderna i Stockholms stads klimatplan. Vår inriktning är att kunna fasa ut kolet år 2022. Den nya anläggningen i Lövsta är en förutsättning för att kunna fasa ut kolet på ett långsiktigt hållbart sätt. Om tillståndsprövningen ges förtur och planarbetet löper på helt enligt plan kan det nya kraftvärmeverket i Lövsta tas i drift från år 2023. Värmeförsörjningen ska samtidigt alltid kunna garanteras. Vi utreder nu hur vi ska hantera den kritiska fasen då kolet ska fasas ut och den nya anläggningen tas i drift.

Vi kommer löpande publicera information om projektet på vår hemsida.
Information om Lövsta finns också på Stockholms stads webbplats.