Nu blir den redan trygga fjärrkylaleveransen ännu tryggare

Under en vanlig svensk sommar har vi god marginal för att klara våra fjärrkylaleveranser. Men, vissa dagar kräver mer än andra och det kan uppstå en extremsituation som vi har svårt att planera för. Det kan röra sig om att Stockholm drabbas av en ihållande och extremt varm period eller ett omfattande driftproblem på någon av våra anläggningar. Därför installerar vi nu en trygghetsfunktion för att driftsäkra fjärrkylaleveranserna så att vi vid just dessa tillfällen kan fördela den tillgängliga kylan så jämnt som möjligt. Utan denna modernisering skulle vi behöva sektionera bort delar av fjärrkylanätet för att inte alla kunder ska drabbas av stora störningar med följden att kunder i de bortsektionerade delarna blir helt utan fjärrkyla. Moderniseringen handlar alltså om att göra en redan trygg fjärrkylaleverans ännu tryggare. 

Några av våra uppkopplade kunder

Exempel på redan uppkopplade kunder är: Vasakronan, AMF Fastigheter och Skandia Fastigheter.

Kommunikationsutrustningen är väl beprövad hos Stockholm Exergi och har hittills installerats i cirka 8 000 fastigheter, i både fjärrvärme- och fjärrkylanläggningar.

Effektstyrning av fjärrkyla för Stockholm – så funkar det 

För att vi på Stockholm Exergi ska kunna säkra en jämn fördelning av fjärrkylan i vår stad vid oförutsedda händelser, som en omfattande driftstörning eller tropisk värme under en längre period likt sommaren 2018, behöver vi modernisera vårt system. Därför har vi nu gett oss ut till våra kunder för att installera en så kallad Gateway* till fjärrkylacentralen. Det gör det möjligt för oss att samla in data som ger en översikt av den totala förbrukningen så att vi vet var och hur fjärrkylan fördelas. På så sätt kan vi omfördela fjärrkylan jämnt vid en extremsituation. Installationen och produkten bekostar Stockholm Exergi och kommer inte påverka er vardag det minsta. 

Vanliga frågor och svar:

Infrastruktur och teknik 

Effektstyrning av fjärrkylan möjliggörs genom en Gateway*, en enhet som kommunicerar mellan Stockholm Exergi och fjärrkylacentralen i fastigheten. Med förbättrad kommunikation kan vi samla in data och genomföra skarpare analyser av den totala förbrukningen i vårt system. Detta skapar möjligheten att effektivisera och optimera fördelningen av fjärrkylan och säkerställa att ingen blir utan. 

Vad kommer ske i fastigheten? 

Vi besöker er fastighet och installerar en Gateway* som kopplas till din fjärrkylacentral. Du behöver inte vara hemma eller närvarande vid installationstillfället.  

Vad innebär uppdateringen? 

Moderniseringen av din fjärrkyla innebär att vi på Stockholm Exergi installerar en så kallad gateway till er fjärrkylacentral. Hård- och mjukvaran gör det nu möjligt att vid en extrem situation begränsa kylatillförseln genom att en signal skickas till styrventilen. Det möjliggör också för oss att samla in data som möjliggör en bättre översikt av den totala förbrukningen så att vi vet var och hur fjärrkylan fördelas. Detta är dock ingenting som sker en helt vanlig dag, utan bara en funktion för att garantera er och våra andra kunder en trygg och stabil fjärrkylaleverans om en extremsituation skulle uppstå. 

Vad är det som kommer installeras? 

Vi kallar det för en Gateway*, en dosa som innehåller både hård- och mjukvara och möjliggör insamling av mer precis mätdata och fjärrstyrning av kyla om en extremsituation skulle uppstå.  

Varför görs det här och när? 

Kort och gott för din och för Stockholms skull. För att säkra att ingen drabbas hårdare än någon annan om någonting oförutsett skulle hända vid en extremsituation. 

Uppgraderingen och installationen kommer ske under 2021-2022. Ni behöver inte vara hemma under tiden arbetet genomförs. Vi kommer att meddela när den nya mjuk- och hårdvaran är på plats. 

Vad innebär en extremsituation, och vad händer då? 

Med en extremsituation menar vi längre perioder av extrem värme, eller plötsliga omfattande driftstörningar i fjärrkylasystemet. Utan den nya moderniseringen skulle det innebära att enskilda hus och stadsdelar skulle drabbas hårdare i form av avsevärt längre inomhustemperaturer. Men med hjälp av vårt nya system kommer vi att kunna gå in och tillfälligt fördela kylan jämnt i staden. 

Hur är vi förberedda för att hantera en extremsituation? 

En vanlig svensk sommar har vi god marginal för att klara våra kylaleveranser. Vi jobbar dagligen med att optimera fjärrkylaproduktionen i systemet, och står redo att starta reservanläggningar om ett problem skulle uppstå. Med möjligheten att fördela effekten är vi ännu bättre rustade och kan garantera en trygg och säker fjärrkylaleverans till alla våra kunder.  

Hur märker vi om ni behöver verktyget? 

Om vi blir tvungna att fördela en mindre mängd fjärrkyla än vanligt innebär det att vi går in och fördelar den jämnt till alla våra kunder. Vid en eventuell effektstyrning informeras berörda kunder via sms och som kund har man även möjlighet att koppla upp sig via en digital utgång till sitt egna styrsystem. För somliga innebär det ingen skillnad alls, för andra kan det innebära en tillfälligt högre inomhustemperatur på ett par grader. 

Vet ni på Stockholm Exergi att effektstyrning fungerar? 

Ja, vi genomför regelbundna tester och mätningar för att försäkra oss om att det fungerar och är redo om en oväntad situation skulle uppstå. I nuläget har vi kopplat upp cirka 8000 fastigheter med denna lösning.  

Får jag veta om ni omfördelar fjärrkylan? 

Vid en eventuell effektstyrning så informeras berörda kunder via sms. Möjligheten finns även att koppla en signal till det egna systemet för loggning av eventuell effektutjämning. 

Hur görs effektstyrningen? 

Den nya uppgraderingen innebär att er gateway nu utgör ett mellansteg mellan er DUC och ert ställdon. Vid en bristsituation skickas en styrsignal från oss till er Gateway* och en tillfällig inställning för ert ställdon aktiveras.  

En mer teknisk förklaring låter ungefär såhär; Ställdonet ansluts till er Gateway* med hjälp av en kabel och styrs via ett överstyrningsrelä. Installationen kompletteras även med 1-wire temperatursensorer som läser av temperaturer på sekundärsidan samt en analog överföringssignal (0-10V) från ställdonet om en sådan finns tillgänglig. 

För att verkligen säkerhetsställa rätt leverans vid en eventuell effektstyrning så loggar vi temperaturer för uppföljning via de nyinstallerade temperatursensorerna. 

Nedan bild gör det hela lite tydligare. 

Till vem vänder jag mig om jag vill veta mer? 

Vi finns tillgängliga att svara på dina frågor via mail på kundservice@stockholmexergi.se eller telefon 020 31 31 51. Om du önskar att kontakta oss avseende tekniska inkopplingsmöjligheter eller andra frågor kontakta oss via mail på uppgradering@stockholmexergi.se. 

OBS! Kontakta oss om ni har något annat pågående arbete som vi behöver känna till innan vi kommer och installerar, så att det blir så smidigt som möjligt. 

*Installationen och kylafördelningen genomförs i enlighet med Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla.
Storleken på vår gateway är 30 x 23 x 10 cm.