Nyckeltal januari-december 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 294 MSEK (6 180)
  • Försäljningen uppgick till 9 609 GWh (8 247) varav 8 309 GWh (7 224) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 1 424 MSEK (1 302).
  • Resultat efter skatt uppgick till 970 MSEK (878)

Vd-kommentar: Fortsatt utveckling av fjärrvärmens värde på en volatil marknad

Vi lämnar ett utmanande år bakom oss där pandemin fortsatte påverka hela samhället och även vår verksamhet – såväl direkt som indirekt. Vi har fortsatt att jobba hårt för att upprätthålla våra samhällskritiska leveranser och under hösten inledde vi en säker återgång till våra arbetsplatser. Men utvecklingen i slutet av 2021 och inledningen av 2022 visade tydligt att pandemin inte var över och vi återinförde försiktighetsåtgärder. Den 9 februari 2022 drogs de flesta Covid-19 restriktionerna på samhället tillbaka och vi fortsättter följa utvecklingen noggrant.

Det har också varit ett år präglat av ökad geopolitisk instabilitet som har bidragit till att skapa obalanser även på energimarknaderna. Priserna på insatsvaror och el har varit synnerligen volatila samtidigt som prisutvecklingen på utsläppsrätter har nått nya höga nivåer. Vårt flexibla produktionssystem har dock demonstrerat en god förmåga att möta de snabba kasten även om vi inte riktigt nått upp till den fulla potentialen på grund av tillgänglighetsstörningar i vissa anläggningar.

Våra kundleveranser under 2021 har trots utmaningarna varit i det närmaste hundraprocentiga och fjärrvärmekunderna har inte drabbats av de extremt höga elpriserna under slutet av året. Ett allt större intresse för våra energitjänster och att våra kundnöjdhetsvärden stadigt ökar styrker oss i vår strävan att bli den givna energipartnern för stockholmarna.

Stockholm Exergi uppvisar ett stabilt ekonomiskt resultat jämfört med föregående år och vi har uppnått våra klimatmål. Våra högt ställda mål inom området miljöstörningar och arbetsmiljö kunde under året inte mötas fullt ut och det förebyggande arbetet fortsätter med fullt fokus.

Det har också varit ett år då kraftvärmens betydelse för elsystemet återigen har blivit tydligt. När behovet av eleffekt är som störst i Stockholm behövs kraftvärmens elproduktion. Härtill har vi fjärrvärmen som i sig hela tiden avlastar elsystemet genom att elen kan användas till annat än uppvärmning. Fjärrvärme med kraftvärme skapar stora nyttor för elsystemet och bidrar till den elektrifiering av industrin och transportsektorn som är nödvändig för att samhällets klimatmål ska uppnås. För att vårda fjärrvärmens viktiga roll för elektrifieringen krävs att den nordiska elmarknaden utvecklas så att kraftvärmens styrbara eleffektnytta ges sitt rätta värde.

Politiska initiativ och förändringar behövs även för hur samhället hanterar restavfallet. Stockholm Exergi slutbehandlar restavfall och renar materialkretsloppet från miljöfarliga ämnen och återvinner samtidigt energi – nyttan för samhället är dubbel. Men utsläppen av koldioxid från avfallsbehandlingen måste minska genom en rad åtgärder som sträcker sig från producentledet till oss som till slut tar hand om restavfallet. Jag ser fram emot att vi tillsammans med andra samhällsaktörer kan mejsla fram de lösningar som krävs för att möta samhällets mål om både resurshushållning och minskad klimatpåverkan.

Vi har under året också tagit viktiga steg mot att skapa ännu en nytta för samhället. Vårt projekt att bygga en storskalig anläggning för bio-CCS – infångning och lagring av biogen koldioxid – har fortsatt och i höstas fick vi ett mycket viktigt erkännande och stöd i vår fortsatta utveckling. EU:s innovationsfond valde ut oss som ett av sju europeiska projekt som tillsammans får dela på 1,1 miljarder EUR. EU:s val handlar inte bara om oss som bolag, eller Sveriges möjligheter att skapa en ny exportindustri, utan visar att det här är en europeisk angelägenhet. Det känns otroligt inspirerande att få vara bolaget som vågar och visar vägen.

Under hösten blev det också klart att Ankhiale är vår nya delägare. Ankhiale har en tydlig hållbarhetsagenda, de är långsiktiga i sitt engagemang och de delar vår värdegrund och affärsinriktning. Det är en ägare som ger kraft åt den resa som Stockholm Exergi har inlett. Tillsammans med vår andra ägare Stockholms stad har vi en ägarstabilitet och fullt mandat att driva på i den hållbara riktning som vi pekat ut. År 2021 har med all tydlighet visat behovet av de lösningar som vi som bolag kan leverera till samhället. Fler spännande och utvecklande år väntar på vår resa mot att nå vårt mål att ha en klimatpositiv verksamhet 2025.

Tyvärr tvingas vi nu de senaste dagarna med bestörtning se den tidigare geopolitiska instabiliteten eskalera i och med den ryska invasionen av Ukraina och osäkerheterna på bland annat energimarknaderna kommer sannolikt inte att minska. Vi bedömer noga vilka eventuella effekter händelseutvecklingen kan få på bolagets verksamhet på kort och lång sikt och anpassar våra planer och aktiviteter därefter.

Anders Egelrud

Vd och koncernchef

Läs hela bokslutskommunikén januari-december 2021 här (pdf)

Här finner du bokslutskommunikén januari-december 2021 på engelska (pdf)

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-02-25