För att vår stad ska fungera behöver vi hjälpas åt. Vi på Stockholm Exergi jobbar dagligen med att se till att ni, våra kunder, ska ha det varmt och skönt inomhus, på det mest effektiva och hållbara sättet. En vanlig svensk vinter har vi god marginal för att klara våra värmeleveranser. Men, vissa dagar kräver mer än andra och det kan uppstå en extrem situation som vi inte kan planera för. Det kan röra sig om omfattande driftproblem på ett av våra värmeverk, eller om vi i Stockholm skulle drabbas av en mer extrem kyla under en längre period och då är det viktigt att vi är förberedda att möta den på bästa sätt.
Därför moderniserar vi nu fjärrvärmesystemet, för att på ett mer effektivt sätt stå redo att fördela den tillgängliga värmen jämnt om en oförutsedd störning skulle uppstå.

Värmefördelning för Stockholm – så funkar det

För att vi på Stockholm Exergi ska kunna säkra en jämn fördelning av värmen i vår stad vid oförutsedda händelser, som en omfattande driftstörning eller extrem kyla under en längre period, behöver vi modernisera vårt system. Därför kommer vi nu ge oss ut till våra kunder, till dig, och installera en så kallad gateway* till din fjärrvärmecentral. Det gör det möjligt för oss att samla in data som ger en översikt av den totala förbrukningen så att vi vet var och hur värmen fördelas. På så sätt kan vi omfördela värmen jämnt vid en bristsituation. Installationen och produkten bekostar vi helt och hållet och kommer inte påverka er vardag det minsta.

Infrastruktur och teknik

Värmefördelning och effektutjämning möjliggörs genom en Gateway, en enhet som kommunicerar mellan Stockholm Exergi och undercentralen i fastigheten. Med förbättrad kommunikation kan vi samla in data och genomföra skarpare analyser av den totala förbrukningen i vårt system. Vi kan också via Gateway prioritera leveransen av fjärrvärme till varmvattenkretsen då det är nödvändigt.  Detta skapar möjligheten att effektivisera och optimera fördelningen av värmen och säkerställa att ingen blir utan.

Vad kommer ske i din fastighet?

Vi kommer besöka din fastighet och installera en gateway* som kopplas till din fjärrvärmecentral. Du behöver inte vara hemma eller närvarande vid installationstillfället. 

Vad innebär uppdateringen?

Moderniseringen av din fjärrvärme innebär att vi på Stockholm Exergi installerar en så kallad gateway till er fjärrvärmecentral. Hård- och mjukvaran gör det nu möjligt att vid en extrem situation begränsa värmetillförseln till radiatorkretsen genom att en signal skickas till styrventilen. Detta påverkar inte varmvattentillförseln. Det möjliggör också för oss att samla in data som möjliggör en bättre översikt av den totala förbrukningen så att vi vet var och hur värmen fördelas. Detta är dock ingenting som sker en helt vanlig dag, utan bara en funktion för att garantera er och våra andra kunder en trygg och stabil värmeleverans om en extrem situation skulle uppstå.

Vad är det som kommer installeras?

Vi kallar det för en gateway, en dosa som innehåller både hård- och mjukvara och möjliggör insamling av mer precis mätdata och fjärrstyrning av värme om en extrem situation skulle uppstå. Installationen och gateway-utrustningen ger dessutom dig och dina grannar tillgång till alla våra digitala tjänster som innebär att ni kan effektivisera er energianvändning ytterligare och sänka era värmekostnader.

Varför görs det här och när?

Kort och gott för din och för Stockholms skull. För att säkra att ingen drabbas hårdare än någon annan om någonting oförutsett skulle hända vid en extrem situation.

Uppgraderingen och installationen kommer ske under vintern. Ni behöver inte vara hemma under tiden arbetet genomförs, och kommer meddelas när den nya mjuk- och hårdvaran är på plats.

Vad innebär en extrem situation, och vad händer då?

Med en extrem situation menar vi längre perioder av extrem kyla, eller plötsliga omfattande driftstörningar i fjärrvärmesystemet. Utan den nya moderniseringen skulle det innebära att enskilda hus och stadsdelar skulle drabbas hårdare i form av avsevärt längre inomhustemperaturer. Men med hjälp av vårt nya system kommer vi att kunna gå in och tillfälligt fördela värmen jämnt i staden.

Hur är vi förberedda för att hantera en extrem situation?

En vanlig svensk vinter har vi god marginal för att klara våra värmeleveranser. Vi jobbar dagligen med att optimera värmeproduktionen i systemet, och står redo att starta reservanläggningar om ett problem skulle uppstå. Med möjligheten att värmefördela är vi ännu bättre rustade och kan garantera en trygg och säker värmeleverans till alla våra kunder. 

Hur märker vi om ni behöver värmefördela?

Om vi blir tvungna att fördela en mindre mängd värme än vanligt innebär det att vi går in och fördelar den jämnt till alla våra kunder. Vid en eventuell värmefördelning så informeras berörda kunder via sms. För somliga innebär det ingen skillnad alls, för andra kan det innebära en tillfälligt lägre inomhustemperatur på ett par grader.

Vet ni på Stockholm Exergi att värmefördelningen fungerar?

Ja, vi genomför regelbundna tester och mätningar för att försäkra oss om att det fungerar och är redo om en oväntad situation skulle uppstå. 

Hur påverkar det min dagliga värmeleverans?

Installationen kommer inte påverka dig och dina grannar i vardagen, om ni inte själva väljer att nyttja de digitala tjänster den möjliggör för att effektivisera er förbrukning ytterligare. 

Vi kommer endast gå in och fördela värmen om en extrem bristsituation skulle uppstå. 

Får jag veta om ni omfördelar värmen?

Vid en eventuell effektutjämning så informeras berörda kunder via sms. Möjligheten finns även att koppla en signal till det egna systemet för loggning av eventuell värmefördelning.

Hur görs styrningen?

Den nya uppgraderingen innebär att er gateway nu utgör ett mellansteg mellan er DUC och ert ställdon. Vid en bristsituation skickas en styrsignal från oss till er gateway och en tillfällig inställning för ert ställdon aktiveras. 

En mer teknisk förklaring låter ungefär såhär; Radiatorkretsens ställdon (3-läges eller modulerande) ansluts till er gateway med hjälp av en kabel och styrs via ett överstyrningsrelä. Installationen kompletteras även med tre stycken 1-wire temperatursensorer samt en analog överföringssignal (0-10V) från ställdonet om en sådan finns tillgänglig.

För att verkligen säkerhetsställa rätt leverans vid en eventuell värmefördelning så loggar vi temperaturer (värmesystemets tillopp, värmesystemets retur och varmvattnets tillopp) för uppföljning via de nyinstallerade temperatursensorerna.

Nedan bild gör det hela lite tydligare.

Till vem vänder jag mig om jag vill veta mer?

Vi finns tillgängliga att svara på dina frågor via mail på kundservice@stockholmexergi.se eller telefon 020 31 31 51. Om du önskar att kontakta oss avseende tekniska inkopplingsmöjligheter eller andra frågor kontakta oss via mail på uppgradering@stockholmexergi.se.

Kontakta oss även om ni har något annat pågående arbete som vi behöver känna till innan vi kommer och installerar, så att det blir så smidigt som möjligt.

Tack för att du är med och värmer Stockholm med gemensam kraft.

*Installationen och värmefördelningen genomförs i enlighet med Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som tagits fram gemensamt av fjärrvärmebranschen och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO. Storleken på vår gateway är 30 x 23 x 10 cm.