Vi gör Stockholm lite smartare

Ett hållbart Stockholm förutsätter smarta lösningar som ser till helheten. För att få ut mesta möjliga nytta av såväl den tekniska utvecklingen som enskilda klimatåtgärder behöver både system och information kopplas samman. På så sätt kan storskaliga system som fjärrvärmenätet  och småskaliga system som till exempel solcellspaneler, samverka och skapa riktigt smarta stadsdelar. Och på Stockhom Exergi gör vi precis det:

Vi tar hand om överskottsvärmen från Stockholms datahallar, livsmedelsbutiker samt från  spillvatten och våra kraftvärmeverk producerar värme och el av det avfall som inte längre kan eller bör materialåtervinnas. Energin vi återvunnit distribuerar vi via fjärrvärmenätet till privata och kommersiella fastigheter. Med hjälp av digitala lösingar hjälper vi i nästa steg fastighetsägare att kontrollera, optimera och balansera såväl värmesystem som elanvändning. Det handlar om allt från att få full kontroll över inomhustemperaturen i en hel fastighet till att optimera och balansera elanvändingen från hushållsel, solceller och elbilsladdning.

Så genom att kombinera resurseffektivitet, teknikutveckling och digitalisering skapar vi smarta stadsdelar där el, värme och kyla produceras, distribueras och används så optimalt som möjligt. Flexiblare fjärrvärmesystem avlastar de hårt belstade elänäten och våra kraftvärmeverk producerar eleffekt när den behövs. På så sätt gör vi Stockholm lite smartare.