Stockholm Exergi är enligt PUL, personuppgiftslagen (1998:204), ansvarigt för de personuppgifter som inhämtas och behandlas. De personuppgifter som lämnas till Stockholm Exergi kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Stockholm Exergi som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners.

Om du motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Stockholm Exergi detta.

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och ska ställas till Stockholm Exergi, Kundservice, 115 77 Stockholm.

Har du fler frågor om detta, kontakta oss gärna.

Läs mer om personuppgiftslagstiftningen på Datainspektionens hemsida