Stor potential i Stockholm

Bio energy carbon capture and storage (BECCS) innebär att fånga in och lagra CO2-utsläpp från förbränning av biobränslen, exempelvis i ett kraftvärmeverk som producerar el och värme.  Stockholms fjärrvärmesystem är ett av världens mest avancerade och förser regionen med 12 TWh fjärrvärme årligen. Mer än hälften av denna värme kommer från olika biobränslen, främst rester från skogsbruk och andra typer av biologiskt material. Bara i Stockholm finns en potential att, genom BECCS, skapa en kolsänka på mer än 2 miljoner ton CO2/år.

BECCS är en möjlig lösning för att kunna sakta ned den globala uppvärmningen och på sikt backa bandet så att klimatet återställs till hållbara nivåer.  Sverige har en lång tradition av hållbart skogbruk och har en väl etablerad infrastruktur för hantering av  biomassa. Här finns alltså redan en hel del av den infrastruktur som behövs för en framgångsrik implemenering av BECCS.

– Sverige och Finland har helt unika förutsättningar vad gäller skogsbruk. Vi har kraftvärme i Norden och kombinerar det med fjärrvärme. Norge lagrar redan idag ca 1,7 miljoner ton CO2 per år. Allt detta gör att vi har de förutsättningar som krävs för BECCS, säger Fabian Levihn, forskare på KTH samt en av två ansvariga för Forskning och Utveckling på Stockholm Exergi.

Våra planer för BECCS

Som ett av de första bolagen i världen har Stockholm Exergi presenterat ett scenario för hur man kan röra sig från minskade utsläpp till negativa utsläpp.
Inom ramen för forskning och utveckling tittar vi på allt mer konkreta planer för en BECCS-anläggning vid vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan. En rimlig tidplan är att ha en pilotanläggning byggd och i drift i mitten av 2020-talet. En fullskalig anläggning skulle dröja ytterligare några år.

– Vi arbetar för att utveckla tekniker både för biokol och BECCS, vilket är unikt. Vi ser dem som komplement, inte som konkurrerande metoder. Även ansvarsfullt skogsbruk behövs som en tredje beståndsdel, säger Fabian Levihn.

Förutsättningar för BECCS måste förbättras

BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) är kostnadseffektivt jämfört med många andra alternativ för CO2-minskning. Trots att BECCS är effektivt utifrån vilken CO2 minskning som kan uppnås för pengarna, så är den enskilda kostnaden för att implementera tekniken på en anläggning avsevärd. Därför behövs uppdaterade regelverk och nya ekonomiska styrmedel för att göra stora kolsänkor möjliga.

Under de år som gått sedan COP21-mötet i Paris har behovet av att skapa kolsänkor blivit uppenbart för allt fler aktörer.  I Sverige har 7 av 8 regeringspartier uttalat sitt stöd för målet att nå nollutsläpp för växthusgaser år 2045, och att utsläppen därefter bör vara negativa. Trots detta saknas fortfarande de politiska styrmedel som behövs för att kunna uppnå detta mål.

– Om BECCS ges rätt förutsättningar så kan det innebära kolsänkor som är absolut nödvändiga för att nå målet om att stoppa den globala uppvärmningen väl under 2oC. På köpet skulle Sverige få en enorm konkurrensfördel och kunna exportera kunnande och teknologi, säger Fabian Levihn.

Såhär funkar det

(1) Biobränsle levereras till kraftvärmeverket via båt och eller tåg.

(2) I kraftvärmeverket blir biomassan till el och värme.

(3) CO2 avskiljs från rökgaserna (post-combustion) och komprimeras till flytande form.

(4) CO2 fraktas via båt till en permanent lagringsplats, för närvarande finns dessa i Norge.

Visa alla nyheter Fortsätt läsa