Under onsdagen genomfördes samrådsmöte för allmänheten om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta.
– Den här dialogen är viktig. Den ger oss en möjlighet att få svara på frågor och också att få synpunkter på våra planer, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

I Lövsta i Hässelby planerar Stockholm Exergi att bygga ett nytt kraftvärmeverk. Det nya verket är en central del för att utveckla Stockholms fjärrvärmesystem och minska stadens koldioxidutsläpp. Ulf Wikström säger att han förstår att planerna väcker många frågor och också ifrågasättanden, som är olika för olika intressenter.

– Förutom den frågestund vi hade på scenen så var det också värdefullt med de samtal vi hade i mingelform i foajén. Då blev det tydligt att det finns olika viljor och önskemål som inte är helt förenliga. För vissa vore ett nytt bad med en bilparkering positivt, medan det upplevs som väldigt negativt av andra som hellre ser en så orörd miljö som möjligt. Åter andra hade förståelse för att en energianläggning ska byggas men var kritiska till placeringen av själva hamnen, säger Ulf Wikström.

– Många blev också förvånade när de fick se det bränsle som vi planerar att använda i Lövsta och såg att det inte är sopor utan ett torrt flisliknande avfallsmaterial, säger Ulf Wikström

Många frågor under samrådsmötet rörde miljön i området och hur Stockholm Exergi och Stockholms stad tänker hantera föroreningar på platsen, särskilt med tanke på vattenkvaliteten i Mälaren.  Det faktum att badplatsen som idag används av många närboende kommer att tas i anspråk av den nya anläggningen är en annan viktig fråga för många. Den båtklubb och den RC-klubb som finns i området fanns också representerade bland besökarna med frågor kring just sina verksamheter. Andra frågor gällde bland annat utformningen av ett framtida angränsande naturreservat, hur hög skorstenen kommer att bli, ökad vägtrafik och buller i samband med bygge och drift av kraftvärmeverket, samt huruvida staden räknat på eventuell värdeminskning av bostäder i närheten av Lövsta.

Stockholm Exergi räknar med att kunna hantera de miljöfrågor som platsen aktualiserar. Energianläggningen med sin hamn ryms till största del inom de områden som idag används av andra verksamheter och strandpromenaden ska finnas kvar. Men energianläggningen kommer oundvikligen att synas när det är klart, och vid samrådet framförde många att de ogillar tanken på de byggnader och skorstenar som krävs.

– Det är ett klassiskt dilemma – alla vill ha tunnelbana,  avloppsrening och energi men ingen vill ha tågrälsen eller anläggningarna i sin närhet och det är hart när omöjligt att hitta platser där ingen berörs. Jag tycker att detta är en av de svåraste frågorna, att få acceptans för att samhällsviktig infrastruktur måste få ta sin plats, säger Ulf.  

Mötet protokollfördes och alla synpunkter och frågor tar både Stockholm Exergi och Stockholms stad med sig i det fortsatta arbetet med detaljplanen (staden) och miljötillståndet (Stockholm Exergi).

– Många frågor fick svar under kvällen, andra framförde att vi och staden behöver bli tydligare i våra beskrivningar av projektet. Det här är ett projekt som ska förena många intressen. Det handlar ytterst om att skapa ett hållbart och säkert energisystem, berättar Ulf Wikström, hållbarhetschef.

– Vad gäller badet så förstår vi att närboende vill ha det kvar, och Stockholms stad försöker därför hitta en ersättande plats i närområdet. Vi bistår i det arbetet. Även för båtklubben arbetar vi på att hitta en alternativ plats, säger han.

Lövstas historia som en plats dit Stockholms avfall har transporterats under decennier har gjort att området är förorenat. Detta är känt sedan länge och Stockholm Exergi är väl medvetna om att området kommer att behöva saneras. Det handlar bland annat om att ta bort gifter ur marken så att dagens läckage till Mälaren minskar, att gifter på sjöbotten behöver muddras bort och att lägga ett skyddande erosionsskikt på botten så att föroreningar ej ligger i direkt kontakt med vattnet.

– Att vi kommer att behöva sanera både i marken och på sjöbotten har varit planerat hela tiden och det har vi också berättat för närboende, myndigheter och medier. Stockholm Exergi genomför grundliga undersökningar för att inte äventyra vattenmiljön. Och det här är för oss helt självklart. Vi skulle aldrig äventyra Mälaren som dricksvattentäkt. Tvärtom kommer saneringen och den dagvattenrening som planeras att minska belastningen på Mälaren jämfört med idag. Att bygga kraftvärmeverket är ett miljöprojekt i sig, säger Ulf Wikström.

Flera besökare vid samrådet talade om att det var olämpligt att bygga på de gamla deponierna, vilket också är anledningen till att Stockholm Exergi har ändrat den tidigare planen på en hamnanläggning utanför den sprängstensvall som avgränsar deponierna.

– Vår plan är istället att anlägga hamnen i ett läge längre norrut. Kraftvärmeverket kommer heller inte att byggas på deponierna utan bredvid dem, ungefär där det idag finns en återvinningscentral. Vi vill inte göra några ingrepp i deponierna och påverka den eller de tätskikt som finns där, berättar Ulf.

Samrådsmötet är en viktig del både för processen att ta fram en ny detaljplan för området som Stockholms stad ansvarar för och för ansökan om miljötillstånd, vilket åligger Stockholm Exergi. Den 30 juni i år kommer Stockholm Exergi att lämna in sin ansökan om miljötillstånd för det nya kraftvärmeverket till mark- och miljödomstolen.

Fakta i kortformat: 10 fakta om Lövsta
Mer information, fakta och samrådshandlingar finns på www.stockholmexergi.se/lovsta
Frågor och synpunker kan lämnas inom ramen för samrådet. Skicka till lovsta@stockholmexergi.se

 

 

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2021-05-05

Kategorier