Varje dag förser vi runt en miljon människor som bor och jobbar i Stockholm med värme och el

Det system som vi byggt upp gör detta till den allra största delen baserat på förnybart och återvunnet bränsle. Den produktion av el och värme som fortfarande kommer från kol uppgår till ungefär 15 % av den totala produktionen. För enbart fjärrvärmen är denna siffra ännu lägre, ca 11 %. En stor del av det kol som används går nämligen till att förse Stockholm med el under kalla vinterdagar. Det behövs helt enkelt för att säkra den eleffekt som huvudstaden behöver. Värtaverket består av flera olika enheter, bland annat vår sista koleldade anläggning. Att denna anläggning är en stor punktkälla är inte så konstigt. Hela idén med fjärrvärme är att samordna och samla produktionen av el och värme till en plats, istället för att ha många små pannor utspridda över staden. Det är fjärrvärmesystemets samlade miljöprestanda som har betydelse för klimatet, inte de enskilda skorstenarnas utsläpp.

Utfasning av det sista kolet

Omställningen till ett hållbart och fossilfritt Stockholm pågår, och vi har ett inriktningsbeslut om att fasa ut den sista kolen från fjärrvärmesystemet år 2022. Fram till dess ska vi fortsätta att driva vår verksamhet så effektivt som möjligt, vilket bland annat innebär att vi ständigt övervakar våra anläggningars miljövärden och betalar för utsläpp av koldioxid inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter inom EU. Utsläppshandeln är ett viktigt instrument för att minska utsläppen av koldioxid inom hela EU och vi har aktivt drivit på för att priset för utsläppsrätter ska öka.

Korrigering av utsläppsrapporten för 2017

Utsläppsrapporten för den koleldade delen av Värtaverket 2017 godkändes inte av det Swedac-ackrediterade granskningsbolaget DNV. Efter en fördjupad intern kontroll reviderades beräkningen upp med ca 1,5 % vilket inrapporterades till det s k unionsregistret för utsläppshandel. Under hösten har vi på begäran av Naturvårdsverket ingående redovisat alla beräkningar från anläggningen och enligt en preliminär bedömning från Naturvårdsverket ska utsläppen fastställas till 3 148 ton CO2-ekvivalenter mer än vi rapporterat in till registret för utsläppsrätter.

Skulle detta värde fastslås behöver vi rapportera in en marginellt högre siffra till det europeiska utsläppshandelssystemet och betala för dessa samt en avgift. En komplicerad fråga är dock hur den dolomit som blandas med kolet som en del i reningsprocessen ska bedömas. De experter vi låtit granska denna process har nu kommit fram till att den beräkningsmodell vi har använt baserat på vilken kemisk reaktion som sker i en trycksatt panna med hög temperatur, är korrekt. För 2017 skulle det innebära att vi har rapporterat in ett större utsläpp än vi faktiskt haft.

– Vi kommer självklart att rätta till våra inrapporterade siffror i enlighet med vad Naturvårdsverket slutligen kommer fram till. Men de förhållandevis små justeringar detta kan handla om påverkar inte den omställning som vi arbetar med inom hela Stockholm, där vi siktar på ett fjärrvärmesystem helt baserat på förnybara och återvunna bränslen, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Om utsläppshandel

Handel med utsläppsrätter är ett styrmedel som syftar till att påverka företag att minska sina koldioxidutsläpp. Man ska betala för det man släpper ut, och därmed påverkas att driva utvecklingen åt rätt håll.
Grundprincipen är att berörda företag måste köpa utsläppsrätter motsvarande den mängd utsläpp man har. Produktion av fjärrvärme berättigar dock till viss gratis tilldelning av utsläppsrätter. Anledningen är att fjärrvärme i Centraleuropa behöver tilldelning för att kunna konkurrera med fossil gasvärme, och eftersom reglerna är lika inom hela EU får även svenska fjärrvärmeanläggningar gratis tilldelning. I praktiken innebär detta att pannor där man eldar fossila bränslen i år får cirka 40 % av sitt behov av utsläppsrätter gratis. Även pannor där man eldar biobränsle och som inte har några fossila koldioxidutsläpp får tilldelning, vilket kan ses som en bonus för att man redan har ställt om produktionen. Stockholm Exergi anser att gratis tilldelning av utsläppsrätter på sikt måste upphöra så att företagen tvingas betala för alla sina utsläpp.

Vi står helt och hållet bakom systemet för utsläppshandel, vi tycker att det ska kosta att släppa ut och att kostnaden ska belasta alla aktörer med CO2-utsläpp på samt villkor. Vår prognos är att våra kostnader för utsläppsrätter kommer att fördubblas på fyra år, beroende på att tilldelningen kommer att halveras och att priset på utsläppsrätter går upp. Det gör att kol blir dyrare för oss att använda, fram tills att vi fasar ut det.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04