Fortum Värmes interna utredning av olyckan vid bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan den 4 november är klar. Vi har vår bild klar av vad som hände. Vi avvaktar nu polisutredningen och Arbetsmiljöverkets utredning av orsakerna. Både polisutredningen och Arbetsmiljöverkets utredning syftar till att klarlägga de bakomliggande orsakerna och polisutredningen syftar till att fastställa ansvarsfrågan.

– Vi har nu vår bild av vad som hände, men innan polisutredningen är klar och det finns en samlad bild från alla utredningar och förhör kan man  inte slutgiltigt och definitivt avgöra de bakomliggande orsakerna till hur det kunde hända. För Fortum Värmes del har det varit angeläget att genomföra förbättringsåtgärder och vi har bland annat intensifierat vår uppföljning av entreprenörernas arbetsmiljöarbete, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

När den första av 84 moduler av tubslingor skulle sättas upp runt den nya pannan föll modulen till marken. De två personerna som avled befann sig i en skylift och den tredje som blev allvarligt skadad befann sig i lastens fallzon. Utredningen visar att de temporära balkar som skulle hålla upp modulerna av tubslingor vid monteringen gav vika.

– Vi kan konstatera att de temporära balkarna gav vika och orsakade denna fruktansvärda olycka som ledde till att två medarbetare förolyckades. Den tredje skadade personen är kvar på sjukhus. Prognosen är god, han har gjort positiva framsteg och bedömningen är att han kommer att bli återställd, säger Mikael Forslund, VD Andritz Sverige.

Fortum Värme arbetar tillsammas med entreprenörerna i projektet med förebyggande åtgärder för att ytterligare stärka arbetsmiljöarbetet. I de fall Fortum Värme eller entreprenörerna inom ramen för sina ansvarsområden, har identifierat svagheter eller förbättringsmöjligheter åtgärdas dessa omgående. Denna arbetsgång har gällt sedan projektet startade.

Andritz levererar tekniken och monterar pannan och olyckan inträffade inom deras arbetsområde. Andritz och deras underentreprenörer har i egenskap av arbetsgivare till de personer som berördes av olyckan gjort egna utredningar.

Fortum Värme är i det här fallet byggherre och har ingen legal skyldighet att göra en utredning, men som alltid när det händer tillbud eller allvarliga olyckor på en arbetsplats där Fortum Värme har ett ansvar för samordningen så utreds dessa, oavsett om det som i detta fall är en entreprenör med ett  eget avgränsat uppdrag som drabbats. Fortum Värme har skickat in sin utredning till  Arbetsmiljöverket.

Vid allvarliga tillbud eller i värsta fall om ett olycksfall inträffar undersöker Fortum Värme alltid vad som kan förbättras i arbetsmiljöarbetet. Fortum Värmes interna utredning resulterade i identifiering av ett antal förbättringsåtgärder i entreprenörernas förebyggande arbetsmiljöarbete, vilka Fortum Värme också krävt att entreprenörerna genomför. Samtliga medarbetare till entreprenörerna på byggplatsen har genomgått förnyad säkerhetsutbildning med fokus på bland annat riskbedömning och arbetsberedning. Fortum Värme har dessutom förstärkt sin egen bemanning inom arbetsmiljöområdet ytterligare och utökat antalet säkerhetsronder.

Andritz har på basis av sin utredning också genomfört ett antal åtgärder.

– Installationsprocessen för moduler har gåtts igenom med ny projektering av temporära balkar och provlyft. Vidare har alla moment i monteringen repeterats och tränats och hela säkerhetsorganisationen gåtts igenom med såväl interna som externa experter, säger Mikael Forslund, VD Andritz Sverige.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier