Företagshälsovården Previa och Centrum för Arbetsmiljö och miljö på Karolinska Institutet konstaterar att de fall av utslag och klåda som förekom på Högdalenverket tidigare i år orsakades av fibrer i flygaska. Fibrerna är inte farliga och besvären försvinner. Fortum Värme har vidtagit åtgärder bland annat vad gäller personlig skyddsutrustning, information och rutiner för att säkerställa att ingen ska komma i kontakt med flygaskan.

Enligt analyser och inkopplad experthjälp är troligen källan till tidigare besvär med utslag och klåda på Högdalenverket klarlagd. Experter från företagshälsovården Previa samt Centrum för Arbetsmiljö och miljö vid Karolinska Institutet har granskat de fyra fall med medarbetare som i mars-april i år fått utslag och klåda i samband med arbeten nära flygaska. De har konstaterat att det finns ett samband mellan förekomsten av fibrer i flygaskan från en av pannorna på Högdalenverket och medarbetares besvär och bedömer att det är detta som har orsakat besvären. Fibrerna är inte farliga och kan inte komma ner i lungorna och skada dem. Däremot kan de irritera ögon, övre luftvägar samt orsaka tillfällig klåda vid kontakt med huden. Problemen försvinner när man lämnat arbetsplatsen och tvättat av sig.

Stärkt personlig skyddsutrustning, tydlig information och väl efterföljda rutiner är viktiga åtgärder som Fortum Värme har vidtagit för att säkerställa att ingen ska komma i kontakt med flygaskan. Flygaskan, som redan är klassad som farligt avfall och ska tas om hand om, förvaras och transporteras slutet.

Exponeringen för fibrer är, enligt experterna på Centrum för arbetsmiljö och miljö på Karolinska Institutet, den enda rimliga förklaring till de hudutslag som förekommit. Fibrerna kommer sannolikt från isoleringsmaterial i det sorterade byggavfall som eldas i den aktuella pannan på Högdalenverket. Analysen på flygaska visade på fibrer som ger hudutslag av övergående karaktär och som inte innebär en ökad framtida känslighet.

Användning av andningsskydd, skyddskläder och skyddsglasögon vid hantering av askan, särskilda rutiner för rengöring av arbetsområdet direkt efter ett arbete med själva flygaskan samt regelbunden analys av askan bör vara rutin, enligt expertutlåtandena.

– Ingen som arbetar med flygaska ska komma i kontakt med denna. Vi har skärpt våra rutiner ytterligare för att säkra detta, säger Fredrik Rosengren, arbetsmiljöchef på Fortum Värme.

Under våren 2013 hade Högdalen ett antal liknande fall. Slutsatser från läkare och expertis då visade två huvudspår till besvären; allmän hög nivå av damm samt fibrer. Efter omfattande sanering av hela anläggningen och en förändrad städrutin försvann problemen.

– Det högst sannolika är att vi även då hade fibrer i flygaskan och att vi därmed har identifierat orsaken till 2013 års problem såväl som årets, säger Fredrik Rosengren.

Fakta om tidigare åtgärder:

 • Rutin gällande sanering innan arbete påbörjas, inklusive striktare krav på personlig skyddsutrustning och hygien, där flygaska kan förekomma har införts.
 • Karta på var i anläggningen flygaska kan förekomma har satts upp på dörrarna till de aktuella områdena.
 • Rutiner för att säkerställa att askläckage undviks och om det ändå skulle uppstå, saneras och åtgärdas omgående.
 • Förstärkt processtädning.
 • Medicinska kontroller av berörd personal.
 • Företagshälsovården Previa bistår med medicinsk expertis och arbetsmiljöingenjör. Centrum för arbetsmiljö- och miljömedicin vid Karolinska Institutet bistår med sin expertis och står för slutsatser.
 • Luftmätningar på anläggningen genomförda av företagshälsovården Previa, resultatet visar på låga värden.
 • Prover på aska skickade för analys till ALS laboratorium, visar på halter av fibrer dock under gränsvärdena för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
 • Rutinen för personlig skyddsutrustning vid hantering av flygaska har förstärkts.
 • Samtliga personer intervjuades enligt rutin. De jobb som pågick samt antal personer som vistats på de platser där personerna som fått hudsymptom kartlades.
 • Bränsleanalyser (kvalitetskontroll genom inspektion och kemisk analys) visade inga avvikelser under de aktuella perioden.
 • Askprov (flygaska) togs från P4 och P6, och tygprov från en av personernas arbetsbyxor. Metallanalyserna påvisade inget avvikande värden men förekomst av fibrer. Efter ytterligare analys konstaterades att majoriteten av fibrerna inte var respirabla men att de kan orsaka besvär på hud, ögon och övre luftvägar.
 • Omfattande luftmätningar på fibrer och torra aerosoler utfördes av Arbets- och Miljömedicin i Linköping under hösten 2014 och en särskild exponeringsmätning avseende fibrer utfördes av Previa i samband med denna utredning. Dessa mätningar påvisade att inga hygieniska gränsvärden överskrids avseende damm och fibrer på de aktuella platserna.

 

Senast uppdaterad

 • Jonas Collet
 • 2017-08-01

Kategorier