Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar och biogödsel används som växtnäring till åkermark.

Bolagen ska samverka kring uppförandet av en utsorteringsanläggning samt en anläggning för att kunna behandla matrester och producera biogas av dessa, i anslutning till Högdalenverket. Stockholm Vatten fattade i oktober 2014 ett inriktningsbeslut om att uppföra en sådan anläggning som möjliggör utsortering av matavfall med hjälp av s.k. optisk sortering.

Redan idag utvinner Fortum Värme energi i form av fjärrvärme och el från avfall på två anläggningar i Stockholmsområdet, Högdalen i södra Stockholm samt Brista i Sigtuna kommun. Totalt utvinns 2 100 GWh värme och 480 GWh el och samtidigt renas miljön från miljöfarliga ämnen och tungmetaller.

– Vi bidrar redan till stadens kretslopp på flera sätt, bland annat genom att återvinna värmen ur stockholmarnas avloppsvatten efter att det renats på Stockholm Vattens avloppsreningsverk och genom att återvinna överskottsvärmen från kyldiskar och serverhallar genom Öppen Fjärrvärme. Den nya anläggningen blir nästa steg i det arbete vi redan gör med behandling av avfall. Det säger Stefan Wennerström som är chef Systemutveckling på Fortum Värme.

Den nya anläggningen kommer att ta emot hushållssopor och genom optisk sortering separera påsar med utsorterade matrester från övrigt utsorterat hushållsavfall. Matresterna omvandlas till biogas och biogödsel genom rötning medan övrigt utsorterat hushållsavfall energiåtervinns och blir fjärrvärme och el på det befintliga Högdalenverket. Genom att placera den nya sorteringsanläggningen nära Högdalenverket kan även antalet transporter inom staden och länet begränsas.

– Den nya anläggningen och tekniken med optisk sortering kommer att vara ett komplement till befintlig matavfallsinsamling. En storstad som Stockholm med stor variation i fastigheternas möjligheter till sortering, till exempel beroende på om de ligger i innerstad eller ytterområde, behöver flera tekniska lösningar parallellt för att skapa en så miljömässig och effektiv sophantering som möjlig, säger Jan Ekvall som är avdelningschef för avfall på Stockholm vatten.

Ambitionen är att separat samla in 70 % av Stockholms matavfall till år 2020 och utvinna biogas av detta. Anläggningen är en viktig del för att kunna uppnå målet. Redan i dag sorterar cirka 5 500 boende hos Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder i Stockholm ut matrester med hjälp av ”Gröna påsen” – som läggs i de vanliga soporna, men sorteras ut optiskt. För boende och föreningar som har begränsade utrymmen för avfallshantering är optisk sortering ett bra alternativ för att kunna sortera ut matavfallet.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-30