Jämförbart rörelseresultat hamnade på 1 610 MSEK (1 703) och nettoomsättningen sjönk något till 6 175 MSEK (6 512). Under året tecknades 276 kontrakt med nya kunder, kundnöjdheten ökade och flera samarbetsavtal tecknades, till exempel med Norrenergi.

På grund av det varma vädret och det låga elpriset under året minskade värme- och elförsäljningen. Trots en minskad omsättning bibehölls täckningsbidraget genom positiva effekter av lägre bränslepriser, stor flexibilitet i produktionen, lägre rörliga kostnader och bättre driftnytta.

Under fjolåret ökade kundnöjdheten och under året tecknades 276 kontrakt med nya kunder, motsvarande en volym av fjärrvärme och fjärrkyla på totalt 153 GWh.

”Det visar att kunderna värdesätter fjärrvärmen och att det är ett konkurrenskraftigt alternativ på värmemarknaden”, säger Anders Egelrud, vd för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Vidare fortsatte arbetet med att färdigställa det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan och anläggningen håller just nu på att tas i drift.

”Det kommer att förse nästan 200 000 hushåll med el och värme från förnybara energikällor, nämligen rester från skogs- och sågverksindustrin. Det blir en viktig pusselbit i vår och våra ägares ambition att minska klimatpåverkan och höja graden av förnybart i hela energisystemet”, säger Anders Egelrud.

Utökat samarbete

Under 2015 tecknade också Fortum Värme och Norrenergi ett omfattande avtal om produktionssamarbete. Vidare har Öppen Fjärrvärme® fortsatt att introduceras brett på marknaden. Fortum Värme och internetleverantören Bahnhof har tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” som kommer att bli Stockholms största.

”Öppen fjärrvärme innebär att vi kan ta tillvara värme från till exempel datahallar eller livsmedelsbutiker som annars skulle ha fläktats bort. Det är resurseffektivt och en viktig del av framtidens mer hållbara, och flexibla, energisystem”, säger Anders Egelrud.

Under 2015 har Fortum Värme fortsatt, och avslutat, arbetet med att refinansiera sin verksamhet och övergången från ägarfinansiering till självfinansiering fullbordades. Av totalt 8 500 MSEK i obligationer är 2 500 MSEK gröna obligationer och ungefär hälften av den totala finansieringen är att betecknas som grön. Det betyder att finansieringen är villkorad av miljöförbättrande åtgärder.

”Vi tycker att det är viktigt att ha en så stor andel grön finansiering och det ligger också rätt i tiden för ett bolag som sätter stort värde på hållbarhet, vilket vi gör”, säger Anders Egelrud.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26