En ny överenskommelse har träffats mellan värmemarknadens parter i Värmemarknadskommittén, om principer för miljövärdering av förändrad energianvändning.  Överenskommelsen är en utvidgning av tidigare överenskommelse om miljövärdering av fjärrvärme i ett bakåtblickande perspektiv. Den inkluderar nu även principer för miljövärdering vid beslut om framtida förändrad energianvändning.

– Inom VMK har vi länge diskuterat miljövärdering i ett beslutsperspektiv. Nu har vi efter gemensamt arbete enats om en metod för detta. Det är fint att vi har samsyn, och metoden bidrar till att säkerställa att miljövärderingen blir så rättvisande som möjligt, konstaterar Värmemarknadskommitténs ordförande Adam Lindroth, från Stockholm Exergi.

Fjärrvärmens miljövärden bygger på en överenskommelse inom Värmemarknadskommittén, VMK. VMK består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO samt branschorganisationen Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag över hela landet. Den första överenskommelsen, som började tillämpas 2009, slog fast hur energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokföringsperspektiv, i till exempel den årliga miljöredovisningen. Överenskommelsen har utmynnat i fjärrvärmens lokala miljövärden, som uppdateras årligen. De utgår från tre parametrar; resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

– Det är en framgång att vi nu fått till ytterligare en dimension i överenskommelsen. Vi presenterar inte något beräkningsverktyg, däremot principer för vad man bör tänka på när framtida investeringar ska värderas ur miljösynpunkt, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen och vice ordförande i Värmemarknadskommittén.

Systemsyn på samhällets energiförsörjning lägger grunden

Vid miljövärderingen utgår VMK från en systemsyn på samhällets energiförsörjning, som omfattar både försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. Detta perspektiv gäller typiskt sett för åtgärder som leder till förändrad energianvändning. 

Perspektivet är framåtblickande och tar sikte på miljökonsekvenserna av en viss åtgärd i förhållande till ett alternativ där denna åtgärd inte görs. Det kan till exempel vara förändringar av fastighetens klimatskal, förändrad energiförbrukning, byte av uppvärmningsform, bränslebyte eller förändrade årsprofiler för energianvändningen. Beslutsperspektivet kan inte användas för miljöredovisning vid bokslut av en historisk energianvändning.

Läs mer om Värmemarknadskommittén och miljövärdering av fjärrvärme här

 

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2019-01-07