Den 1 december 2015 påkallade Stockholms Stadshus AB tidigare utställda optioner att teckna stamaktier i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (”Bolaget”), varpå även Stockholms Stadshus AB:s preferensaktier omvandlades till stamaktier. Efter tilldelning av nya aktier och omvandling av preferensaktier, innehar Fortum Power and Heat AB 50 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna och Stockholms Stadshus AB 50 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna. Ägarna har dock ingått konsortialavtal innebärande att till och med 31 december 2015, skall Fortum Power and Heat AB äga rösträtt för 50,1 procent av rösterna och Stockholms Stadshus AB för 49,9 procent av rösterna, det vill säga fram till och med 31 december 2015 var Bolaget ett dotterbolag till Fortum Power and Heat AB och ett indirekt dotterbolag till Fortum Oyj. Från och med den 1 januari 2016 äger dock ägarna rätten att rösta enligt rösträtt som följer av ägarnas aktieinnehav och från och med 1 januari 2016 har därmed Bolaget upphört att vara ett indirekt dotterbolag till Fortum Oyj.

Ovan information ges med anledning av informationsplikten enligt Bolagets MTN-program daterat den 5 maj 2015 och dess Allmänna Villkor punkt 11.1 c.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26