Ovan: Arkitektskiss på möjlig utformning av ny kraftvärmeanläggning i Lövsta

För att fasa ut den sista koleldade anläggningen behöver vi ersätta den produktion av el och värme som då försvinner. I Lövsta i nordvästra Stockholm vill vi bygga ett nytt, modernt kraftvärmeverk, med kapacitet att både ersätta kolet och ersätta det åldrande Hässelbyverket (som vi tog i drift redan 1959).

I projektet kring det planerade kraftvärmeverket ingår en mängd olika aktiviteter, bland annat markprovtagning och en miljökonsekvensbeskrivning. Flera undersökningar görs just nu i Lövstaområdet för att vi ska få en komplett bild av området, dess mark, sjöbotten och annat. Det finns en oro bland en del närboende om att bygget av kraftvärmeverket kommer att påverka miljön i och med att marken i Lövsta tidigare har används för olika typer av avfallshantering och en del av området består av gamla övertäckta soptippar.

Med anledning av frågor kring detta har förekommit i medierna vill vi förtydliga några saker om det arbete vi nu gör inom ramen för vårt Lövstaprojekt.

  • Att kunna skydda Mälaren är ett av flera villkor för vårt projekt. Det kan till och med bli möjligt att minska risken för spridning av föroreningar jämfört med idag. Det får vår utredning visa.
  •  Vi har redan genomfört omfattande provtagningar i hela området, både mark och botten, för att få underlag för projekteringen. Det är tillsynsmyndigheten miljöförvaltningen i Stockholm som har ansvaret för miljökontrollen av området idag.
  • Det vi nu går vidare med är att kartlägga föroreningar i mark och sjöbotten från tidigare verksamheter på platsen, från deponierna (soptipp) och från småbåtshamnen. Vi tar prover för att se vad som finns i marken, var det finns och i vilka mängder det finns. När vi vet det planeras projektet vidare utifrån grundpremissen att vi ska skydda miljön.
  • Inom det närmaste halvåret kommer vi att visa hur vi planerar att hantera miljöfrågorna vid Lövsta i vår ansökan om miljötillstånd.

Området i Lövsta är sedan länge utsett av Stockholm stad som mark som ska användas för s.k. teknisk förvaltning, till exempel kraftproduktion. Eftersom att marken tidigare har används för hantering av olika slags avfall är den för förorenad för att anlägga bostäder eller rekreationsområden på.

Vi vet att markvillkoren i Lövsta är väldigt speciella beroende på den verksamhet som funnits där tidigare. Just därför gör vi gedigna undersökningar av marken både på land och i sjöbotten. Vi vill inte, får inte och ska inte riskera föroreningar till vattnet, kommenterar Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2019-03-01