Stockholm Exergi kommer tillsammans med SÖRAB utveckla en verksamhet för avfallssortering i anslutning till Bristaverket. I en ny sorteringsanläggning ska hushållens egen sortering kompletteras med en automatiserad sortering för att lyfta ut ännu mer av återvinningsbara material innan avfallet går till förbränning.

Avfallsbolaget SÖRAB och energibolaget Stockholm Exergi ser ett gemensamt behov av att utveckla tjänster för avfallsbehandling för att bidra till kretsloppssamhället. En del i denna utveckling är avfallssortering. Därför har SÖRAB och Stockholm Exergi i dagarna ingått ett långsiktigt och affärsmässigt avtal om att etablera en verksamhet för sortering av restavfall vid Stockholm Exergis kraftvärmeverk i Brista. Sorteringsanläggningen planeras att stå klar i slutet av år 2020.

För att minska belastningen på planeten och minska uttaget av resurser ur jordskorpan så behövs en ökad cirkulation av olika material. Idag innehåller det avfall som går till energiåtervinning en del fossil plast (ca 15%). Denna plast bör materialåtervinnas istället, vilket minskar behovet av ny plast och samtidigt minskar CO2-utsläppen från avfallsförbränningen. Klimatnyttan med att sortera ut en plastfraktion är väsentlig. Varje ton plast som sorteras ut ger en koldioxidutsläppsminskning med motsvarande 2 ton.

– När det gäller kretslopp så har energibranschen möjligheter att göra mycket, som att ta hand om restavfall som inte kan eller bör återvinnas och omvandla dess energiinnehåll till värme och el. Men det finns även material som kan och bör återvinnas i avfallsbränslet. Att kunna sortera ut detta material är ett viktigt steg och därför är vi glada att kunna göra den här satsningen tillsammans med SÖRAB, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

– SÖRAB är den sista anhalten för avfallet innan förbränning och vi ska göra allt vi kan nedströms för att så lite avfall som möjligt eldas upp och istället återvinns. Det ligger i vårt uppdrag som miljö- och returbolag, och jag är jätteglad att Stockholm Exergi är vår samarbetspartner. De är väldigt bra på att utveckla anläggningsprocesser och vi är väldigt bra på avfall. Vi kompletterar varandra, säger SÖRABs vd Johan Lausing.

Plasten kommer sorteras ut med NIR-teknik (Near Infra Read). Även metall kommer sorteras i anläggningen med magnet och virvelströmsseparator. Totalt beräknas 17 850 ton plast sorteras ut varje år, liksom 2 520 ton metall.

Projektet har erhållit 134 miljoner kronor i investeringsstöd inom Klimatklivet. Sedan 2015 stöttar Klimatklivet åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som sökt stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar. Åtgärder som har fått stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2019-05-03