Under fjolåret har bolaget avslutat det största investeringsprogrammet i dess historia och tagit i drift världens största biokraftvärmeverk. Både omsättning och resultat steg och efterfrågan på fjärrvärme är fortsatt stark.

Omsättningen steg med 7 procent och uppgick till 6 608 MSEK, då året periodvis varit kallare än föregående år. Efterfrågan på fjärrvärme är stabilt ökande, främst genom organisk tillväxt i nybyggnadsområden. Rörelseresultatet steg med 4 procent till 1 607 MSEK. Förutom omsättningsökningen har produktionsstarten av det nya biokraftvärmeverket bidragit positivt. Det är nu i full drift och förser 190.000 hushåll med el och värme från 100 procent förnybara bränslen – rester från skogs- och sågverksindustrin.

”Hälften av finansieringen är vigd åt miljöförbättrande åtgärder och här spelar det nya biokraftvärmeverket en central roll. Det känns positivt att det största investeringsprogrammet i vår historia nu är i mål”, säger Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör på Fortum Värme.

Ytterligare en positiv aspekt är att biokraftvärmeverket producerar mer el och värme än tidigare väntat, motsvarande ett medelstort kraftvärmeverk. Genom framgångsrik design och utveckling under projektet kunde effekthöjningar göras under drifttagningsfasen.

”Vi kan producera 315 MW värme och 150 MW el i stället för ursprungsplanen som låg på 280 MW värme och 130 MW el. Vi tränger alltså undan mer fossilkraft i systemet och vi möter stadens planer på fler bostäder och nya stadsdelars behov av värme”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Viktiga händelser under året

Satsningen på Öppen Fjärrvärme, återvinning av överskottsvärme i fjärrvärmenätet, har framgångsrikt utvecklats under året. Nya avtal har tecknats med bland andra GleSys, Hemköp och Ericsson. Vidare lanserades Stockholm Data Parks, som möjliggör för storskaliga datahallar att etablera sig i Stockholm. Konceptet innebär att de köper kyla från Fortum Värme och säljer överskottsvärmen från datahallen tillbaka. Det är ett unikt samarbete mellan Stockholms stad, Ellevio, Stockholm Business Region, Stokab och Fortum Värme.

”Värmeåtervinning är en viktig satsning men även inom ramen för vår grundaffär, fjärrvärme, finns en stabil efterfrågan. I fjol tecknade vi 215 kontrakt med nya kunder motsvarande en volym på 120 GWh”, säger Anders Egelrud.

Ladda ner hela kommunikén här (pdf)

Informationen är sådan som AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Den lämnades för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 10 CET.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26