Därmed har all ägarfinansiering ersatts med egen extern finansiering, inför att bolaget vid årsskiftet blir hälftenägt av Stockholm Stad respektive Fortum. Hälften av Fortum Värmes finansiering, sex miljarder kronor, kan räknas som grön.

”Vi är mycket nöjda med att finansieringen nu är på plats och miljöinriktningen är helt i linje med vår strategi och vårt hållbarhetsarbete. Jag tycker mig se att trenden går mot allt större fokus på gröna finansieringsmöjligheter”, säger  Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör på Fortum Värme.

Sedan juni 2014 har Fortum Värme lånat upp drygt 12 miljarder kronor, via obligationsemissioner och bilaterala lån, varav drygt sex miljarder är så kallad grön finansiering. Det betyder att lånen är villkorade av specifika miljöaspekter.

”Till exempel har finansieringen gått till vårt nya biokraftvärmeverk som vi just nu håller på och driftsätter”, säger Kerstin Levin.

Topp tio på svenska kreditmarknaden

Totalt har Fortum Värme givit ut 8,5 miljarder i företagsobligationer under de senaste två åren, vilket gör bolaget till en av de tio största låntagarna på svenska kreditmarknaden i sin kategori. Av dessa är 2,5 miljarder gröna obligationer. Fortum Värme har även tagit upp bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken och Nordiska Investeringsbanken. Båda dessa finansieringar kunde etableras tack vare miljöeffekterna av det nya kraftvärmeverket som byggs i Värtan och som beräknas minska koldioxidutsläppen med 126 000 ton per år – lika mycket som vägtrafiken i Stockholm släpper ut under en och en halv månad. Den förnybara elproduktionen bedöms även leda till att annan fossil kraftproduktion i Europa undviks – då väntas den samlade klimatnyttan bli ännu större, cirka 650 000 ton minskade koldioxidutsläpp.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26