Fjärrvärmenätet växer med en storlek som motsvarar ett litet samhälle varje år och kunderna effektiviserar i samma takt. Fortum Värme satsar i sitt hållbarhetsarbete på att påverka leverantörer, och tar sats för sista etappen mot fossilfri energi.

Hållbarhetsrapport ger mer information om hur bolaget arbetar

Fortum Värme har för första gången rapporterat sitt hållbarhetsarbete 2014 enligt en global standard, Global Reporting Initiative, förkortat GRI. Data om miljö och socialt ansvarstagande har integrerats i årsredovisningen och hållbarhetsarbetet beskrivs utförligt. Sist i rapporten finns ett omfattande index med indikatorer som är relevant för ett företag i energisektorn.

Stora värden går tillbaka till Stockholm

Fortum Värme har under de senaste fem åren investerat 10 miljarder i förnybar och återvunnen produktion och distribution i Stockholmsområdet, samtidigt som de båda ägarna Fortum och Stockholms stad har fått en avkastning på en miljard vardera.

Effektivisering som motsvarar en stor stads årliga värmebehov

Fjärrvärmen har vuxit med över 700 GWh under de senaste fem åren, lika mycket som en medelstor kommuns årsbehov. Men tack vare omfattande effektivisering, ofta med Fortum Värmes energirådgivning som stöd, ökade inte det totala fjärrvärmebehovet i fjärrvärmenätet. Och det visar sig att det ofta är de enkla åtgärderna som ger störst effekt.

Fjärrvärmen minskar användningen av naturresurser

Fortum Värmes satsning på kraftvärme för avfallsbränslen i Brista har samtidigt minskat samhällets behov av primär energi med ytterligare 200 GWh, vilket motsvarar uppvärmningen av ca 17 000 lägenheter per år. Primärenergi är jungfrulig energi som finns som naturresurser (till exempel råolja, sol, vind och skog) och som inte har omvandlats av människan till någon ny form av energi (till exempel bensin eller elektricitet). Primär energi är med andra ord en resurs som vi behöver spara på, vilket även EU-kommissionen har som mål.

Fjärrvärmen minskar utsläppen

Genom åren har fjärrvärmen ersatt hundratals små oljepannor, och det har medfört att luften blivit bättre. Idag ligger fokus snarare på resurs- och klimatvinsten.

– Tack vare fjärrvärmens konkurrenskraft på värmemarknaden är klimatpåverkan från uppvärmningen 113 000 ton lägre nu än för fem år sen, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

Hälften av energin i fjärrvärmen kommer från länet

Hållbarhetsredovisningen har utförliga data om företagets miljöpåverkan, och ett särskilt klimatbokslut visar bland annat att långväga transporter inte påverkar de globala utsläppen så mycket om de kan ske effektivt med tåg eller båt. Fjärrvärmen producerades 2014 till 87 % av förnybar och återvunnen energi. Hälften av energin har sin källa inom kommunen och länet i form av spillvärme, brännbart avfall eller biobränslen, men även solenergi bundet i sjövatten.

Utmaningar framåt

Redovisningen visar att det finns utmaningar framåt. De fossila bränslena, det kvarvarande kolet ska fasas ut, något som den ene ägaren Stockholms stad lyft fram som angeläget att uppnå redan till år 2020. Om och hur detta är möjligt att klara utreds av bolaget. En ökad satsning på överskottsvärme och integration av fjärrvärmesystemen i regionen står högt på att-göra-listan, då detta skapar en av de viktiga förutsättningarna för att kunna fasa ut kolet. Fortsatt utveckling av företagets arbete med ansvarsfulla inköp är också prioriterat. Fortum Värme kommer genom sitt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan att bli en av de största användarna av förnybara bränslen.

– Våra två största utmaningar just nu ligger i att fasa ut kolet på ett smart sätt så att de globala utsläppen minskar, och att säkra att våra inköp av biobränslen och tjänster leder mot målet hållbar energi, menar Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

Ökade krav på arbetsförhållanden för kol under avvecklingsfasen

Kol utgör inte enbart en källa till klimat- och miljöpåverkan. Det handlar även om att säkerställa att arbetsmiljön är säker vid kolbrytningen. Fortum Värme arbetar när det gäller kol enligt två beslut. Det ena är att avveckla kolanvändningen. Det andra är att, till dess att kolet är urfasat, arbeta med Fortums satsning på Bettercoal – ett initiativ där företag sluter upp kring en standard för goda arbetsförhållanden, miljö och socialt ansvar. Processen pågår nu och flera företag i Ryssland, däribland leverantörer till Fortum, har genomfört det första steget och kommer som nästa steg att genomgå tredjepartskontroll.

– Under ytterligare några år har vi trots allt kolet kvar. Det bästa alternativet för att driva på mot bra arbetsförhållanden är att arbeta med Bettercoal där energibranschen verkar gemensamt. Ensamma är vi på Fortum Värme en helt marginell aktör som dessutom är på väg avveckla sin kolanvändning, säger Ulf Wikström, hålllbarhetschef på Fortum Värme.

När det gäller framtidens energikällor som överskottsvärme, restprodukter och biobränslen utvecklar Fortum Värme metoder för att nå hållbar energi från hållbara källor. Det handlar om att både arbetsförhållanden och miljöarbetet ska uppfylla Fortum Värmes krav.

Ansvarsfulla inköp

Fortum Värme handlar upp varor och tjänster för miljardbelopp varje år. För några år sedan började Fortum Värme ställa krav på exempelvis rättvisa och säkra arbetsförhållanden hos leverantörerna. Genom granskningar hos leverantörerna följer bolaget upp att kraven efterlevs. Oftast har granskningen välkomnats av leverantören som har kunnat förbättra sina processer och Fortum Värme har fått värdefull återkoppling på hur företagets upphandlingar kan utvecklas.

– Det gäller att inte bara identifiera svagheter och brister, utan även stötta och bidra till att leverantörerna genomför förbättringar. Och det har uppskattats. Det känns jätteroligt med all positiv återkoppling vi har fått från våra leverantörer, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

Läs hela årsredovisningen för 2014 här (pdf)

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26