Måndagen den 7 mars besökte EU-kommissionären Miguel Arias Cañete, ansvarig för klimat och energi, tillsammans med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan det nya biokraftvärmeverket i Värtan för ett rundabordssamtal om vikten av gemensamma hållbarhetskriterier för biobränslen och utformningen av den gemensamma europeiska elmarknaden. Fortum och Fortum Värme anser att det behövs såväl en skärpning av handeln med utsläppsrätter som utfasningar av stödsystem samt reformer som öppnar upp för kunddrivna tjänster och lösningar.

– Dagens rundabordssamtal har varit värdefullt, inte minst i frågan om hållbarhetskriterier för skogsbaserade biobränslen. För Sverige och Finland är skogsbränsle huvudalternativet till fossila bränslen, men det finns fler skäl att utforma gemensamma hållbarhetskriterier för biobränslen som byggerpå bränslets ursprung, inte dess slutliga användningsområde, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Biobränsle till Fortum Värmes kraftvärmeverk i Värtan

Energisektorn är idag pressad av låga el- och råvarupriser och betydande skatter. Arbetet med att se över och förändra samtliga regelverk inför en kommande Energiunion pågår nu för fullt . Det innebär att det finns goda möjligheter att revidera de regelverk som aktivt skapat den nuvarande situationen.

Fortum ser många positiva effekter med Energiunionen – större marknader ger en bättre försörjningstrygghet genom en bättre integrering av väderberoende elproduktion.. En förutsättning för en välfungerande Energiunion är inte bara att elnäten binds samman utan också en harmoniering av EU:s regelverk och styrmedel.

– Utformningen av den inre energimarknaden är helt avgörande. En marknadsbaserad modell bygger på att subventionerna till förnybart avvecklas så att de förnybara energislagen integreras fullt ut på marknaden, att marknadsstörande skatter och regelverk tas bort, att vi stramar upp handeln med utsläppsrätter,minskar antalet utsläppsrätter och får upp priserna samt att vi, med Parisavtalet i ryggen, höjer ambitionerna rejält när det gäller klimatmålen. Det har därför varit mycket värdefullt att vi idag har haft en möjlighet att i dagens rundabordssamtal lyfta detta med kommissionär Miguel Arias Cañete, säger Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter på Fortum Sverige.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-17