Vi på Stockholm Exergi tar ansvar för vad vi gör. Därför kompenserar vi för värmeproduktionens utsläpp av växthusgaser från kol och fossil olja genom att bidra till projekt som medför minskade utsläpp. Projektens klimatnytta beräknas och säljs på ett standardiserat sätt – och gemensamt för denna typ av projekt är att de inte hade blivit av utan detta stöd.

Ett av de projekt som vi stödjer på detta sätt heter Rimba Raya Biodiversity Reserve och finns i Indonesien. Det är ett av flera exempel på hur vi klimatkompenserar genom projekt som samtidigt verkar för FN:s globala hållbarhetsmål. Flera av de klimatprojekt som vi stödjer bidrar till mer än minskad klimatpåverkan genom att de innebär satsningar på en hållbar social och ekonomisk utveckling.

FN:s 17 globala hållbarhetsmål går ut på att vi ska uppnå fyra viktiga mål till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, främja fred och rättvisa – samt lösa klimatkrisen. När Stockholm Exergi stödjer klimatkompensationsprojekt runt om i världen bidrar vi även till arbetet med att uppnå dessa globala mål. Flera av projekten vi stödjer ger effekt även på andra områden då de bidrar till biologisk mångfald, förnybar energi, hälsa och jämlikhet. Rimba Raya är ett fullvärdigt exempel på detta. Projektet uppfyller nämligen alla FN:s 17 globala hållbarhetsmål genom att utveckla försörjningsprogram i omgivande byar för att ge utbildning, sysselsättning och hopp för framtiden.

Reservatet Rimba Raya ligger i en 64 500 hektar stor regnskog på Borneos södra kust och skyddas av organisationen InfiniteEARTH. Regnskogen utgör en fredad plats för hundratals hotade djurarter. Bland annat trädleoparder, gibboner, malajbjörnar och näsapor. Rimba Raya är dessutom världens största privat finansierande fristad för orangutanger.  Reservatet, som till ytan är ungefär lika stort som halva Öland, skyddar ett av jordens mest utsatta ekosystem.

Rimba Raya Biodiversity Reserve är det hittills största REDD+-projektet i världen, mätt i hur stora utsläpp som undviks. REDD+ är en förkortning för Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Pluset står för bevarande och hållbar utveckling.

Under sin livstid kommer projektet att medverka till att 130 miljoner ton växthusgasutsläpp kan undvikas – genom att freda regnskogen från exploatering för oljepalmsodling. Dessa 130 miljoner ton motsvarar Sveriges samlade klimatutsläpp under mer än två år. Utsläppen som skapar växthuseffekten känner inga gränser och vår ekonomi är global. Genom att stödja detta och andra klimatprojekt bidrar vi på Stockholm Exergi till minskade utsläpp, biologisk mångfald och en hållbar utveckling – långt utanför Sveriges gränser. 

” Tack vare stödet från företag som Stockholm Exergi och dess kunder och andra intressenter kan InfiniteEARTH leverera värde för Rimba Rara Biodiversity Reserve och stötta Förenta Nationernas hållbara utvecklingsmål. Tack!  

Todd Lemons, InfiniteEARTH’s medgrundare. 

 

 

Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål

Läs mer om Rimba Raya Biodiversity Reserve

 

Läs gärna mer om hur vi arbetar med klimatinsatser

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2022-04-08

Kategorier