Idag publicerar Stockholm Exergi sin delårsrapport för årets första sex månader (pdf).

Nyckeltal

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 910 MSEK (3 786).
 • Rörelseresultatet uppgick till 962 MSEK (1 114).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 903 MSEK (809). Periodens redovisade skattekostnad är påverkad av en positiv engångseffekt om 209 MSEK hänförlig till omvärdering av uppskjutna skatter.
 • Försäljningen uppgick till 5 919 GWh (5 960) varav 4 901 GWh (4 809) utgjordes av värme.

Vd-kommentar

”Vi inledde halvåret med att byta namn till Stockholm Exergi. Det nya namnet ska på ett tydligare sätt visa vad vi bidrar med till stockholmarna.

Föregående år stärkte vi vår operativa lönsamhet. Första halvåret i år medförde en försämring, främst orsakad av exceptionella väderförhållanden.

Under vintern drabbades vi av bränslebrist på flis, på grund av extrem nederbörd och mild vinter i Baltikum, vilket lamslog hela skogsindustrin. Tack vare vårt flexibla produktionssystem lyckades vi upprätthålla våra leveranser till kunderna, men med merkostnader för bolaget. Under andra kvartalet upplevde vi sedan Stockholms varmaste maj någonsin, följt av en väldigt varm juni. Det drabbade både värme- och elförsäljningen.

Sammantaget var halvåret utmanande och underströk vikten av att fortsätta vårt arbete med att stärka lönsamheten, både genom nya, smarta lösningar för våra kunder och genom att effektivisera och utveckla verksamheten för att oaktat framtida extremväder kunna bibehålla både prisvärda och hållbara leveranser till kunderna och stabila resultat.

Fortsatt utveckling för ett hållbart Stockholm

Vår nyförsäljning har fortsatt varit god, trots stor osäkerhet på marknaden för nyproduktion av fastigheter. Vi avslutade halvåret med en affär med stort symbolvärde, när flera bostadsrättsföreningar i den kulturmärkta 1930-talsstadsdelen Ekhagen på Norra Djurgården beslutade att byta ut sin nuvarande bergvärme mot fjärrvärme från Stockholm Exergi.

Under perioden tog vi flera viktiga steg på vägen för att förverkliga visionen om en klimatneutral fjärrvärme i Storstockholm. Bland annat beslutade Stockholms stad att anvisa mark i Lövsta för ett nytt kraftvärmeverk och stadsplaneringsprocessen är nu formellt inledd.

Dessutom fattade vi investeringsbeslut för en ny panna i Högdalen, som ska ersätta anläggningens två äldsta. Vi har även kommit långt när det gäller planerna på att utveckla Brista med sopsortering.

Vi tog vårt sociala hållbarhetsarbete till nästa nivå genom att välkomna våra åtta första uppvärmningsjobbare, ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och som nu får en första rad på sin cv hos oss.

Jag gläds även över att vi halverade antalet arbetsplatsolyckor som medför sjukskrivning jämfört med motsvarande period förra året, från åtta till fyra. Det beror på ett omfattande säkerhetsarbete, som kommer leda till en säkrare arbetsmiljö inte bara hos oss, utan även på andra arbetsplatser där många av våra entreprenörer också arbetar.

Viktiga för Stockholms elförsörjning

Under halvåret har det blivit allt tydligare vilken viktig roll vi spelar för både klimatomställningen och Sveriges energisystem. Utan vår elproduktion skulle Stockholm ha riskerat effektbrist redan i vintras och utmaningarna för stadens elförsörjning blir allt allvarligare. För att vår huvudstad ska kunna fortsätta växa med elbilar, lokal tillgång till kraftfulla datacenter och bostäder för nya invånare måste den allvarliga situationen lösas. För att möta utmaningarna i en växande stad så kommer elproduktion genom kraftvärme att vara en viktig hörnsten både för att säkra tillgången till eleffekt och för att lyckas med omställningen till ett klimat- och resurseffektivt energisystem.

Det är tydligt att vi är en positiv kraft, som bidrar till ett mer hållbart Stockholm på många olika sätt. Våra planerade satsningar kommer bidra både till omställningen till 100 procent förnybara och återvunna bränslen och till stärkt lönsamhet.”

Anders Egelrud

Stockholm Exergis vd

Läs hela delårsrapporten här (pdf)

Viktiga händelser under första halvåret

 • I januari bytte Fortum Värme namn till Stockholm Exergi, ett namn som ska ge bättre möjligheter att få berätta vad företaget arbetar med: att förse stockholmarna med nyttig och hållbar energi.
 • Vintern präglades av en ansträngd bränslesituation på grund av extremt blött väder i Baltikum, i kombination med ovanligt kallt väder i Stockholm. Stockholm Exergi kunde ändå upprätthålla leveranserna till kunderna.
 • Den 13 mars stod Stockholm Data Parks tillsammans med Datacenter Dynamics värd för en konferens i Stockholm om framtidens hållbara energilösningar för datahallsbranschen. Intresset var stort och över 300 deltagare från 35 länder deltog.
 • I mars blev Stockholm Exergi kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Certifikatet är ett bevis på bolagets systematiska kvalitetsarbete och någonting som är viktigt för många kunder.
 • I april beslutade Stockholms stad att anvisa mark i Lövsta för ett nytt kraftvärmeverk som ska trygga tillgången av hållbar fjärrvärme i Stockholmsregionen. Det är en viktig milstolpe i Stockholm Exergis arbete med att fasa ut det sista kolet ur fjärrvärmen.
 • I april beslutade bolaget att genomföra en fördjupad teknisk och ekonomisk studie för att utvärdera möjligheterna till en sorteringsanläggning för avfall vid Bristaverket.
 • I juni fattade Stockholm Exergis styrelse investeringsbeslut för att ersätta de två äldsta pannorna i Högdalenverket med en ny panna. Den kommer bland annat få bättre miljöprestanda.
 • Nyförsäljning om ca 50 GWh motsvarande en ny stadsdel eller ca 5000 lägenheter.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

 • Jonas Collet
 • 2020-05-26