Idag publicerar Stockholm Exergi sin delårsrapport för årets första sex månader.

Nyckeltal januari-juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 972 MSEK (3 910) 
  • Försäljningen uppgick till 5 935 GWh (5 919) varav 4 716 GWh (4 901) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet uppgick till 932 MSEK (962)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 664 MSEK (903). Förra årets resultat januari-juni var påverkat av en positiv engångseffekt om 209 MSEK hänförlig till omvärdering av uppskjutna skatter

Vd-kommentar

”Det första halvåret 2019 har varit kontrastrikt. Å ena sidan har vår operativa verksamhet varit stabil, med god nyförsäljning, stabil leverans och allt nöjdare kunder. Att öka lönsamheten är utmanande, men vi står väl rustade för framtiden och vi har passerat flera milstolpar på vägen mot en resurs- och klimatneutral fjärrvärme år 2030.

Å andra sidan ser vi en utveckling med nya skatter och brist på eleffekt, som tydligt visar hur viktig fjärrvärmen är för vårt energisystem idag och varför samhället måste bestämma sig för vilken roll som fjärrvärmen och särskilt kraftvärmen ska spela i framtiden.

Fler och allt nöjdare kunder

Stockholms fastighetsägare fortsätter att välja våra energilösningar och vi fortsätter att vinna över 95 procent av alla nya fjärrvärmeaffärer inom räckhåll från vårt nät. Än mer glädjande är det att våra kunder har blivit betydligt mer nöjda och ger oss det högsta betyget på minst tio år i vår årliga kundundersökning.

En viktig förklaring är att vi trots utmaningar inom bränsleförsörjningen har lyckats upprätthålla vår leveranssäkerhet. Vi har också fortsatt att utveckla vårt kunderbjudande, inte minst inom smarta fastigheter med bland annat värmestyrning, solceller och fordonsladdning.

En lösning för fossilfri eleffekt till Stockholm

Redan 2017 lade vi fast en plan för att fasa ut vår fossila kraftvärme till 2022. De skatteförslag som regeringen presenterade i januari i år påskyndar utfasningen, men innebär samtidigt kraftigt ökade kostnader och minskad elproduktion. Detta innebär att omställningen blir än viktigare och att eleffektfrågan i Stockholm blir än mer akut.

Vi har konkreta lösningar för att snabbt och långsiktigt kunna förstärka eleffektförsörjningen i Stockholm baserad på förnybar kraftvärme. Vi har idag ett färdigt förslag som vi har förhandlat fram med aktörer på elmarknaden och som långsiktigt skulle kunna säkra eleffekt på mer än 300 Megawatt och minska sårbarheten för Stockholms elförsörjning.

Tyvärr ser jag en stor risk att vår lösning inte blir verklighet, eftersom det råder en otydlighet i regelverket kring vilken av elmarknadens aktörer som ska teckna avtalet. Frågan är akut och måste lösas mycket snart, då vi annars kommer att behöva investera i annan värmeproduktion för att säkra våra kunders värmebehov. Detta skulle försämra möjligheterna att lösa Stockholms effektsituation för el.

Politiken behöver klarlägga fjärrvärmens roll

Fjärrvärme producerad med hjälp av kraftvärme har kraftfullt bidragit till att Sverige har haft god tillgång till eleffekt under de senaste decennierna. Fjärrvärmen minskar elanvändningen för uppvärmning, så att värdefull elektricitet kan användas för annat, och kraftvärmen ger lokalt producerad el. Om fjärrvärmen och kraftvärmen i Stockholm avvecklas skulle eleffekt motsvarande två nya kärnkraftsreaktorer behöva tillföras. Fjärrvärmens roll blir allt viktigare i takt med att fordonsflottan ska elektrifieras, kärnkraften fasas ut och en allt större del av Sveriges elproduktion blir beroende av sol och vind.

Därför är det oroande att det råder otydlighet från politikens sida om vilken roll fjärrvärmen och kraftvärmen ska spela i framtiden. Med det sagt är jag samtidigt optimist då samtliga politiska företrädare jag har varit i kontakt med under den senaste tiden har insett betydelsen av att säkra konkurrensneutrala spelregler för värmemarknaden och av att värna kraftvärmen som en väsentlig del av det svenska kraftsystemet som en icke väderberoende effekt- och energikälla. Den betydelsen har även belysts i ett antal rapporter under våren av bland annat Profu och Sweco.

Kretslopp, samråd och kolsänkor

I slutet av april avtalade vi med det regionala avfallsbolaget SÖRAB om att utveckla en verksamhet för avfallssortering i anslutning till Bristaverket. Anläggningen, som ska stå klar i slutet av år 2020 och kunna sortera ut cirka 18 000 ton plast och 2 500 ton metall per år, blir ett viktigt bidrag för att förbättra kretsloppet.

Vi genomförde även samråd för vår planerade regionala kraftvärmeanläggning i Lövsta i nordvästra Stockholm. Den ska kunna ersätta Hässelbyverket, möjliggöra utfasningen av det sista kolet i Värtaverket och leverera hållbar värme och el till stockholmarna. Vi planerar att lämna in miljötillståndsansökan under hösten.

Slutligen har vi inlett ett projekt som kommer att kunna sätta Stockholm på världskartan som världens första huvudstad som går längre än att bli klimatneutral. Under hösten 2019 kommer vi installera en pilotanläggning i laboratorieskala för biogen koldioxidavskiljning vid Värtaverket. Enbart vid biokraftvärmeverket i Värtan skulle vi kunna avskilja 800 000 ton koldioxid per år och på så sätt få öka ambitionsnivån: inte bara klimatneutral utan klimatpositiv.

Vi vet redan att koldioxidavskiljning vid kraftvärmeverk med förnybara biobränslen är tekniskt möjligt och samhällsekonomiskt effektivt. Vi vet också att det enligt FN:s klimatpanel IPCC krävs koldioxidavskiljning för att klara målsättningarna i Parisavtalet. Den viktigaste pusselbiten som nu krävs är tydliga beslut från samhällets sida att investera i det. Under halvåret har vi fått flera besked som pekar i den riktningen och jag ser mycket positivt på möjligheterna.

Vi som företag vet vad vi vill: vi vill kunna erbjuda resurs- och klimatneutral fjärrvärme till år 2030, vi vill kunna fortsätta att bidra till en tryggad elförsörjning av Stockholm och vi vill snabbt kunna gå ännu längre i omställningen genom att med koldioxidavskiljning bli klimatpositiva. Vi är och kommer fortsätta att vara en viktig kraft som tillsammans med andra bidrar till en hållbar utveckling i Stockholm.”

Anders Egelrud

Vd och koncernchef

Delårsrapport

Här hittar du vår delårsrapport 2019.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-26