• Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824).
  • Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

Fortum Värmes resultat för första halvåret är något lägre än samma period förra året, vilket beror på den varma inledningen och produktionsstörningar i ett av kraftvärmeverken. Efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla är fortsatt stabil.

Arbetet har fortsatt med att genomföra ägarnas uppdrag att Fortum Värme skall gå från ägarfinansierat till att vara självfinansierat från och med den 1 januari 2016. Under våren uppdaterades MTN-programmet och rambeloppet höjdes från 7 000 MSEK till 9 000 MSEK. Under maj genomfördes den andra kapital­marknadstransaktionen där 2 500 MSEK emitterades i gröna obligationer med löptider om 6 och 7 år. I maj utnytt­jades det kvarvarande beloppet på låneavtal med Europeiska Investeringsbanken om cirka 632 MSEK. I samband med detta förtidslöstes 2 625 MSEK i delägarlån och samtidigt erlades också en ränteskillnadsersättning uppgående till 243 MSEK som belastar finansnettot med en engångseffekt under 2015.

Satsningen på förnybar och miljövänlig produktion fortsätter, främst genom investeringar i nya anläggningar, genom integration av regionens fjärrvärmenät och genom ökad användning av spillvärme i samhället. Investeringarna medför lägre utsläpp både globalt och i Fortum Värmes egna anläggningar. Fortum Värme investerar åren 2010 – 2016 cirka 7 miljarder kronor i ny och utvecklad produktion för Stockholmsregionen. Uppförande av det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan pågår enligt plan. Anläggningen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och har en betydande roll i att Stockholms ska nå sina klimat- och miljömål.

Introduktionen av Öppen Fjärrvärme fortsatte under 2015. Ett nytt koncept utvecklas även, där datacenters levererar in överskottsvärme på fjärrvärmenätet och försörjs med kyla från fjärrkylanätet.  Detta bidrar till att göra Stockholm mycket attraktivt för den växande globala IT-sektorn. Ett avtal har tecknats med internetleverantören Bahnhof som planerar att bygga Stockholms största datahall och värmeåtervinna storskaligt tillsammans med Fortum Värme.

Samverkan kring produktion och optimering med andra producenter stärktes ytterligare då det redan etablerade avtalet med Söderenergi AB kompletterades med ett nytt avtal med Norrenergi AB för att utveckla basleverans av fjärrvärme.

– Våra hållbarhetssatsningar ligger väl i tiden. Första halvåret 2015 har präglats av flera goda nyheter och framåtriktade projekt. Energimarknaderna är fortsatt pressade, men tack vare utveckling av våra affärs- och produktionslösningar har vi goda förutsättningar för fortsatt framgångsrik verksamhet, säger Fortum Värmes vd Anders Egelrud i en kommentar till delårsrapporten.

Hela delårsrapporten för januari – juni 2015 finner du här.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26