Idag publicerar Fortum Värme sin delårsrapport för årets första sex månader (pdf). Företaget har haft en hållbar lönsamhet, vunnit en lång rad nya kunder och inte minst beslutat att öka takten för att kunna fasa ut det sista kolet ur fjärrvärmen.

Nyckeltal

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 786 MSEK (3 751).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 114 MSEK (1 079).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 809 MSEK (793).
  • Försäljningen uppgick till 5 960 GWh (5 560) varav 4 809 GWh (4 737) utgjordes av värme.

Vd-kommentar

”I februari fattade bolaget och dess styrelse ett beslut av stor betydelse för den framtida utvecklingen av Fortum Värme. Vi ökar nu takten i arbetet med att nå ett energisystem baserat på 100 procent förnybara och återvunna bränslen. Vi planerar för att kunna bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm. Vi satsar på att kunna fasa ut det sista kolet i Värtan med målet att vara klara redan under 2022. Satsningarna är ytterligare stora steg på vägen för att förverkliga visionen om en resurs- och klimatneutral fjärrvärme i Stor-Stockholm.

Att den kurs vi lagt ut uppskattas i marknaden är tydligt. Nyförsäljningen är fortsatt framgångsrik och särskilt glädjande är att Fortum Värmes värme- och kylalösningar valts av utvecklarna av prestigeprojekt som Center of Excellence vid Nya Karolinska och den nya stadsdelen Bromstensstaden.

Fortum Värme har under de senaste sex åren investerat över sju miljarder kronor i ny hållbar värmeproduktion. De nya kraftvärmeverken i Brista och Värtan svarar tillsammans för en kapacitet som kan försörja mer än 250 000 lägenheter med värme och generera el till cirka 200 000 elbilars årsbehov från 100 procent förnybara och återvunna bränslen. Biokraftvärmeverket i Värtan är nu driftsatt och uppvisar extremt bra miljö- och energiprestanda. Den fortsatta resan mot framtidens smarta och hållbara energisystem innehåller flera satsningar:

  • introduktionen av nya digitaliseringslösningar för kunderna som utvecklar smarta och hållbara fastigheter genom effekt- och energistyrning
  • fortsatt utveckling av kundsamverkan genom Öppen Fjärrvärme (oppenfjarrvarme.se)
  • projektet Stockholm Data Parks (stockholmdataparks.com) för storskalig värmeåtervinning från datahallar som lanserades i januari, där nya avtal om värmeåtervinning tecknats med exempelvis H&M
  • ny produktionskapacitet baserad på förnybara eller återvunna bränslen, där planerna för utvecklingen av ny kraftvärme i Lövsta i nordvästra Stockholm utvecklas alltmer; målet är att vi ska ha ett markanvisningsavtal med Stockholms stad på plats kring årsskiftet

För att lyckas behöver flera saker falla på plats. Vi måste vårda och utveckla vår konkurrenskraft genom hållbara och smarta lösningar för våra kunder. Vi behöver dessutom ha en hållbar lönsamhet som ger utrymme för fortsatta investeringar. Vår lönsamhet är i nivå med fjolårets, trots att vi inte längre har kvar gasverksamheten, detta bland annat tack vare det nya biokraftvärmeverket i Värtan.

Att realisera alla satsningar är utmaningen för kommande halvår och åren därefter. Det är en viktig och spännande resa jag ser fram emot, och det är en resa som Fortum Värme står väl rustad för.”

Anders Egelrud
Fortum Värmes vd

Läs hela delårsrapporten här (pdf)

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26