Idag publicerar Stockholm Exergi sin bokslutskommuniké för år 2018 (pdf).

Nyckeltal januari-december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 003 MSEK (6 639).
  • Försäljningen uppgick till 10 194 GWh (10 248) varav 8 176 GWh (8 216) utgjordes av värme.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 381 MSEK (1 702).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 164 MSEK (1 203). Årets redovisade skattekostnad är påverkad av en positiv engångseffekt om 216 MSEK hänförlig till omvärdering av uppskjutna skatter

Vd-kommentar

Ett turbulent och utmanade 2018 ligger bakom oss och vi har fått nya erfarenheter som vi tar med oss i Stockholm Exergis fortsatta resa mot en helt klimat- och resursneutral verksamhet.

Vi inledde året med att byta företagsnamn till Stockholm Exergi. Namnbytet handlar om vikten av att ta vara på rätt energi, vid rätt tillfälle, för rätt behov. Vår uppgift – att utveckla en resurs- och klimatneutral energiförsörjning för att göra Stockholm attraktivt – är en värdig utmaning som engagerar och motiverar.

För att lyckas krävs det en förståelse av begreppet exergi, av att en kilowattimme el inte kan likställas med en kilowattimme ljummet vatten. På el kan vi  köra bilar och mycket annat. Det går knappast med ljummet vatten – vilket däremot kan värma vår stad.

Svagt resultat, stark leveranssäkerhet

Det ekonomiska resultatet för 2018 är svagare än tidigare, beroende på ett flertal olika händelser i vår omvärld och i vår verksamhet.

Ett väderläge under vintern med mycket nederbörd och lite kyla medförde att mycket stora leveranser av biobränsle från Baltikum inte kunde levereras, med stora merkostnader i vår produktion. En svag kronkurs har också påverkat kostnaden för de importerade bränslena kraftigt, vilket vi kortsiktigt inte kan parera för. En extremvarm sommar, den varmaste sedan mätningarna startade, medförde också lägre leveranser av värme och höga kostnader för att producera kyla.

För att stärka företagets lönsamhet arbetar vi aktivt med att minska beroendet av vissa bränslemarknader och med att utveckla vår produktion och distribution. Vi fortsätter även att se över hela verksamheten i syfte att effektivisera och stärka den.

Trots de störningar och utmaningar som vi har fått hantera under det gångna året har vi haft en mycket hög leveranssäkerhet med ett fåtal störningar för kunderna, både för värme och för kyla. Inte minst under sommarhettan vittnade många kunder med egna kylmaskiner om att de hade stora problem, samtidigt som vi kunde leva upp till den trygghet som fjärrkyla- och fjärrvärmekunder har lärt att förvänta sig.

Allt fler kunder väljer oss

Vi gläds över att kunderna fortsätter att välja våra lösningar och att nyförsäljningen var stark. Mer än 95 procent av alla fastigheter inom räckhåll från våra nät har valt värme från oss och vi har flera exempel på fastighetsägare som har valt att byta ut sin bergvärme mot fjärrvärme från Stockholm Exergi.

Det är också glädjande att allt fler kunder har valt att teckna tillägget Klimatneutral värme. Det innebär att de går ännu ett steg längre utöver vår alltmer förnybara fjärrvärme, genom att klimatkompensera alla utsläpp genom hela produktens livscykel, inklusive indirekta utsläpp såsom tillverkning av byggnader och maskiner.

Tillsammans med kunderna har vi även fortsatt att utveckla våra lösningar för smarta fastigheter. Vi har installerat värmestyrning hos våra första kunder och vi har kopplat upp närmare 1 000 fastigheter för att de ska vara redo för både effekt- och värmestyrning och andra smarta fastighetstjänster och vi har sålt våra första lösningar för solceller och fordonsladdning.

Allt viktigare roll för en hållbar stad

Under året tog vi flera viktiga steg på vägen för att förverkliga visionen om en klimatneutral fjärrvärme i Storstockholm. Bland annat beslutade Stockholms stad att anvisa mark i Lövsta i nordvästra Stockholm för ett nytt kraftvärmeverk och tillståndsprocesserna är nu formellt inledda. Dessutom fattade vi investeringsbeslut för en ny panna i Högdalen, som ska ersätta anläggningens två äldsta, och bygget är i full gång.

Vi har även kommit långt när det gäller planerna på att utveckla Bristaverket med avancerad, maskinell avfallssortering tillsammans med andra aktörer. Det är viktigt bland annat för att tackla utmaningen med alltför mycket plast i avfallsbränslet som levereras till våra anläggningar.

Stockholm blir dessutom allt större, då vår huvudstad växer med elbilar, lokal tillgång till kraftfulla datacenter och bostäder för nya invånare. Mot denna bakgrund inledde vi under år 2018 diskussioner och förhandlingar med marknadens aktörer för att skapa sätt att öka elproduktionen i vår verksamhet.

Vår verksamhet omfattar en komplex kedja från råvara till slutgiltig kundleverans. Det är en självklarhet för oss att stödja FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption och att vi arbetar aktivt med att hela vår leverantörskedja ska leva upp till våra krav.

Vi har dessutom höga ambitioner om att bidra till ett mer attraktivt och varmt Stockholm, för alla. Som en del i detta tog vi under året vårt sociala hållbarhetsarbete till nästa nivå genom att välkomna våra 13 första uppvärmningsjobbare, ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och som nu får en första rad i sin cv hos oss.

Vårt arbete för en säker arbetsmiljö är också en viktig del i detta arbete och jag är glad över att vi minskade antalet arbetsplatsolyckor väsentligt, framförallt för de egna anställda. Det beror på ett omfattande säkerhetsarbete, som kommer leda till en säkrare arbetsmiljö inte bara hos oss, utan även på andra arbetsplatser där många av våra entreprenörer också arbetar.

En positiv kraft

Vi kan se att våra insatser för att bidra i klimatfrågan är viktiga och att det sannolikt inte kommer räcka att bli helt klimat- och resursneutrala. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att om världen ska klara målsättningarna i Parisavtalet så räcker det inte att enbart minska fossila utsläpp. Vi måste dessutom börja att aktivt avlägsna koldioxid från atmosfären. Vi behöver visa att energisektorn inte bara kan minska klimatpåverkan till noll, utan att vi dessutom kan bidra till att fånga in koldioxid.

Vi arbetar med flera olika tekniker för att kunna åstadkomma just det, inte minst koldioxidavskiljning. Det är tekniskt genomförbart men innehåller utmaningar, inte minst finansiellt. Trots att koldioxidavskiljning är kostnadseffektivt jämfört med andra klimatinsatser, finns det ännu inga statliga styrmedel på plats för att gå längre än klimatneutralitet. Det måste bli en prioriterad fråga för vår nya regering.

Jag är övertygad om att det kommer bli verklighet, eftersom det krävs för att Sverige och världen ska lyckas med våra klimatmål. Och jag är övertygad om att vi har en unik möjlighet att bidra med en del av de lösningar som kommer krävas.

Sammantaget är Stockholm Exergi en kraft som tillsammans med andra bidrar både till att stärka vår och våra kunders konkurrenskraft och till ett mer hållbart Stockholm på många olika sätt. Vi står väl rustade för framtiden.

Anders Egelrud

Vd och koncernchef

Läs hela bokslutskommunikén här (pdf)

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26