Under fjolåret mejslade bolaget ut tre hållbarhetspolicies: en för miljö, en för arbetsmiljö och en för socialt ansvar. Hela hållbarhetsbegreppet genomsyrar verksamheten.

Fortum Värme uppvisar en stabil ekonomi vilket har skapat förutsättningar för bolagets omfattande investeringar för en mer effektiv, resurssnål och förnybar fjärrvärme. Koncernens nettoomsättning 2015 uppgick till 6 175 MSEK (6 512). Rörelseresultatet hamnade på 1 547 MSEK (1 670).

”Vi ser ingen motsättning mellan hållbarhet och affärsmässighet. Tvärtom, vi menar att en satsning på hållbarhet är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vårt företag och vår affär. Vi tror på affärsdriven hållbarhet”, säger Ulf Wikström, Hållbarhetschef på Fortum Värme.

Under 2015 blev Fortum Värme som andra energibolag i Världen och det första i Europa certifierade enligt FSC® – Chain of Custody (CoC) Standard (Licens nummer: FSC-C126045), spårbarhetsstandard. Certifieringen är ett viktigt verktyg för att målet att biobränslen ska komma från ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk, ska kunna realiseras. Det blir allt viktigare i takt med att Fortum Värmes användning av biobränslen ökar när det nya biokraftvärmeverket i Värtan invigs den 9 maj och till hösten är i kommersiell drift.

”Redan nu är 8 av 10 kilowattimmar från oss från förnybara eller återvunna bränslen men när det nya biokraftvärmeverket är i drift ökar den siffran till 9 av 10. Vårt mål är att nå 100 procent förnybara eller återvunna bränslen betydligt tidigare än 2030 som vi tidigare satt upp som bortre gräns”, säger Ulf Wikström.

Långvarigt samarbete med WWF

Fortum Värme ingår också i Global Forest & Trade Network, WWF:s initiativ för hållbart skogsbruk. I fjol firade samarbetet tio år. Idag kommer 76 procent av Fortum Värmes biobränslen från källor verifierade av tredje part. Målet är att ytterligare öka denna siffra under 2016.

Av hållbarhetsredovisningen framgår att under 2015 reviderades också uppförandekoden som gäller för Fortums och Fortum Värmes leverantörer för att förtydliga att hållbarhetskraven ska kaskaderas i hela leverantörskedjan – även till leverantörers underleverantörer.

”Det innebär i förlängningen att vi kan ställa krav på att våra leverantörer uppfyller – och ställer våra hållbarhetskrav – på sina leverantörer. Det blir ringar på vattnet. Effekten är att hållbarhet genomsyrar vår, och fleras verksamheter, på samma gång”, säger Sofi Erselius, ansvarig för Fortum Värmes hållbarhetsredovisning.

I fredags den 22 april 2016, vid årsstämman i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)  fattades beslut om sammansättning av styrelsen samt utdelning till ägarna. Årsstämman omvalde följande styrelseledamöter Therese Carlborg, Vivianne Gunnarsson, Göran Långsved (ordföranden sedan april 2016) och Sten Nordin från staden samt Ola Hökstrand, Susanne Jonsson och Markus Rauramo från Fortum. Päivi Lehtinen från Fortum ersatte Göran Hult och Louise Leandertz ersatte Rickard Stenberg som arbetstagarrepresentant. Årstämman beslutade också att, i enlighet med styrelsens förslag, lämna utdelningen oförändrad på totalt 400 miljoner kronor. Utbetalningen kommer att genomföras under april 2016.

Läs hela årsredovisningen för 2015 här

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26