Problemet är i grunden att produktion och konsumtion av el är ojämnt fördelad, både sett till tid på dygnet och året men också i förhållande till plats. Kapaciteten i stamnätet räcker helt enkelt inte till i vår snabbt växande huvudstad och elbristen riskerar att stundtals bli akut.

Oftast handlar det om köldknäppar likt dem som drabbade Stockholm under januari och februari 2021. Med låga temperaturer under en längre period slog efterfrågan på el i taket och översteg till och med vid några tillfällen den maxkapacitet nätet kan leverera. Om inte kraftvärmeverket KVV1 i Hjorthagen hade funnits, skulle elsystemet varit extra hårt ansträngt.

Kraftvärmen, som de flesta av oss förknippar med fjärrvärmen, kommer alltså med en rad fördelar. Rörsystemet under marken vi går på utgör ett 300 mil långt hållbart kretslopp vi själva bidrar till, genom en rad smarta innovationer. Energiutvinning ur duschvatten och avfall, till exempel. När stockholmarna väljer att värma upp sina hus med fjärrvärme istället för el avlastas systemet och elen kan användas där den behövs som mest – till exempel för att ladda elfordon, bygga fler bostäder eller etablera nya datorhallar. Fjärrvärme hjälper alltså till att motverka elbristen, snarare än förvärrar den.

Kanske är den el vi producerar lokalt samtidigt med värmen den allra viktigaste fördelen. 2019 ingick elbolaget Ellevio och Stockholm Exergi ett avtal där Stockholm Exergi garanterar hela 320 MW förnybar el under de kommande tolv åren, som en del i arbetet att motverka stadens brist på nätkapacitet.

KVV1, eller Kraftvärmeverk 1, i Hjorthagen är en av Stockholm Exergis spetsanläggningar. Det innebär att den bara används vid behov när efterfrågan på el ökar kraftigt, precis som den gjorde vintern 2021. Anläggningen, som var tänkt att avvecklas, rustas nu upp och renoveras för att kunna tillgodose stockholmarna med den el de behöver även under årets kallaste dagar. Vi har träffat Elvira Alberg, projektledare på Stockholm Exergi för att höra mer om anläggningen.

Anläggningen som från början byggdes för fossil olja drivs nu med bio-olja och är startklar på bara tjugofyra timmar.

Renoveringen pågår för fullt och är en viktig del av resan mot målet om en klimatpositiv verksamhet redan 2025. Att hela tiden förbättra och finslipa produktionen är nämligen avgörande för att minska utsläppen, och Elvira och hennes kollegor spelar en viktig roll i det arbetet. Tack vare dem är vi stockholmare nu bättre rustade för kalla vintrar, och har återvunnen och förnybar el nära till hands.