Ny anläggning på historisk mark

I Värtan har vi försett stockholmarna med el och värme sen början av 1900-talet. Nästan 120 år efter att Värtaverket invigdes vill vi att det här ska bli platsen för nästa stora milstolpe i vår verksamhet, att omvandla vår energi till en mer hållbar framtid. En framtid där vi fortsätter leverera el och värme och samtidigt bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Det ursprungliga verket i Värtan är från 1903 och ritades av Ferdinand Boberg. 1969 stod Värtaverkets första värmeverk kopplat till fjärrvärmenätet klart. Allt eftersom har fjärrvärmenätet byggts ut och täcker idag stora delar av centrala Stockholms värmebehov. År 2016 invigdes det nya biokraftvärmeverket på området. Det drivs helt med förnybar energi, av restprodukter från skogsnäring och sågverksindustri. Nu vill vi koppla på tekniken bio-CCS, vilket kräver en ny anläggning i anslutning till biokraftvärmeverket.

Varför ska den byggas i Värtan?

Tekniken förutsätter en sammankoppling med vårt biokraftvärmeverk. I den nya anläggningen avskiljs koldioxiden från rökgaserna från biokraftvärmeverket och komprimeras till flytande form. Det behövs också en hamn för att vi ska kunna transportera koldioxiden till permanent lagring. Värtan är på så vis den idealiska platsen, här finns både vårt moderna biokraftvärmeverk samt närheten till vår befintliga hamnverksamhet i Energihamnen.

Illustration som visar två tänkbara utformningar av den planerade bio-ccs-anläggningen i Energihmanen

Placering och utformning av anläggningen är inte bestämd då projektering fortfarande pågår för att optimera anläggningen. Illustrationerna visar två tänkbara alternativ för utformningen av den planerade bio-CCS anläggningen. Illustration: Urban Design, 2022.

 

Så här går det till

  1. Rester från ett hållbart skogsbruk, så som flis, grenar och toppar, levereras redan i dag till biokraftvärmeverket i Värtahamnen via båt eller tåg.
  2. Vi producerar el och värme genom att förbränna skogsresterna. Värmen distribueras sedan till stockholmarna via vårt fjärrvärmenät.
  3. Koldioxiden ska sedan fångas in vid den nya anläggningen. Rökgaserna från förbränningen av biobränslen i biokraftvärmeverket leds in i anläggningen, koldioxiden skiljs ut och komprimeras till flytande form.
  4. Koldioxiden mellanlagras i tankar/cisterner på området.
  5. Den flytande koldioxiden fraktas sedan via båt till en permanent lagringsplats i den sedimentära berggrunden under havsytan. Där mineraliseras den över tid.

Illustration över bio-CCS-processen

Tillstånd

Stockholm Exergi måste ha tillstånd för att få bygga och driva en fullskalig verksamhet för bio-CCS. Det är mark- och miljödomstolen som slutligen avgör om vi ska få tillstånd eller inte. Vi har genomfört ett så kallat avgränsningssamråd med Stockholms stad samt utvalda myndigheter och kommer även hålla samråd med allmänhet och närboende. Samråden är del av tillståndsprocessen.

Tidplan

Den preliminära tidplanen för projektet innebär att en anläggning vara i drift 2026. För att nå dit är det flera bitar som ska komma på plats. Det handlar om att söka och få de tillstånd som krävs för att driva anläggningen, att slutligt avgöra hur anläggningen ska utformas för bästa energieffektivitet samt att lösa slutlagringen av koldioxiden och att säkerställa finansieringen.

Samråd

Att avskilja koldioxid för geologisk lagring är tillståndspliktigt enligt miljöprövningsförordningen. För att kunna bygga och driva den nya anläggningen vill vill ansöka om en ändring av det befintliga tillståndet för Värtaverket. Som en del av tillståndsprocessen samråder vi nu med allmänhet och närboende. Syftet med samrådet är bland annat att informera om verksamheten och att inhämta information och synpunkter inför det fortsatta arbetet med tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Handlingar

Samrådsunderlag  Samrådsunderlag kortversion

Kontakta projektet

E-post: bio-ccs@stockholmexergi.se