Visualisering av anläggningen för infångning av koldioxid intill biokraftvärmeverket KVV8, sett från Jägmästargatan. BILD: Urban Design

Utredningar och studier genomförs

Stockholm Exergi inledde 2016 utredningsarbetet för en möjlig anläggning för avskiljning av koldioxid ur rökgaserna från det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan (KVV8), så kallad Bio Energy Carbon Capture and Storage (bio-CCS). De tidiga utredningarna resulterade i valet av en teknisk lösning baserad på tekniken Hot Potassium Carbonate (HPC). Fortsatta studier genomfördes med stöd från Energimyndigheten och i maj 2020 fattade Stockholm Exergi beslut om att inleda en fördjupad förstudie med syfte att uppföra en fullskalig bio-CCS-anläggning.

Den preliminära tidplanen för projektet innebär att inom fyra år kan en anläggning vara i drift. Men för att nå dit är det flera bitar som ska komma på plats, det handlar om att söka och få de tillstånd som krävs för att driva anläggningen, att slutligt avgöra hur anläggningen ska utformas för bästa energieffektivitet, att teckna avtal för transport och lagring av koldioxiden och att säkerställa finansieringen.

Tillstånd

Stockholm Exergi måste ha tillstånd för att få bygga och driva en fullskalig verksamhet för bio-CCS. Det är mark- och miljödomstolen som slutligen avgör om vi ska få tillstånd eller inte. Under februari 2021 har Stockholm Exergi inlett ett så kallat avgränsningssamråd med länsstyrelsen, Stockholms stad samt utvalda myndigheter, därefter kommer även samråd att hållas med allmänhet och närboende. Samråden är del av tillståndsprocessen.

Här kan du läsa samrådsunderlaget

Teknik och lagring

CCS-tekniken är väl beprövad, samtidigt behöver tekniken utvecklas och anpassas för att användas på biokraftvärmeverket i Hjorthagen. Det handlar till exempel om var anläggningen ska placeras på området, hur tekniken för infångningen ska utformas för bästa energieffektivitet, hur mellanlagringen av koldioxiden i Energihamnen ska dimensioneras och hur fartygstransporterna från Energihamnen bäst kan genomföras.

Den avskilda koldioxiden uppgår till ungefär 800 000 ton per år under ett normalt driftår för biokraftvärmeverket i Hjorthagen och kommer att transporteras vidare för slutlagring i så kallade salina akvifärer i berggrunden under havsbotten. Stockholm Exergi för diskussioner med det norska projektet Northern Lights om möjligheten att lagra koldioxiden under havsbotten utanför Bergen i Norge. Stockholm Exergi har tillsammans med flera andra intressenter tecknat en så kallad MoU (Memorandum of Understanding) med Northern Lights. Även andra alternativa lagringsplatser undersöks.

Finansiering

Att avskilja och lagra koldioxid från biobränsleeldade kraftvärmeverk är ett kostnadseffektivt sätt att minska mängden koldioxid i atmosfären jämfört med många andra alternativ. Dock är det en mycket stor investering för ett enskilt bolag, därför är finansieringen en av nyckelfrågorna för att kunna realisera bio-CCS. Stockholm Exergis bedömning är att finansieringen kommer utgöras av tre möjliga lösningar eller en mix av dem:

Tidplan

Stockholm Exergis mål är att kunna fatta investeringsbeslut vid halvårsskiftet 2022 och att fånga in det första kilot koldioxid under 2025.

Mer om bio-CCS

Potentialen med bio-CCS är stor:
https://www.stockholmexergi.se/minusutslapp/

Stockholm Exergis forskningsanläggning har varit igång sedan 2019:
https://www.stockholmexergi.se/minusutslapp/beccs/testanlaggningen-i-vartan/

Ambitiös politik behövs, seminarium september 2020:
https://www.stockholmexergi.se/minusutslapp/beccs/skandinavisk-klimatkonferens-2020/

Visualisering av förvätskningsanläggningen och en av cisternerna för mellanlagring i Energihamnen, sett från Norra Hamnvägen mot söder.
BILD: Urban Design.

Visa alla nyheter Fortsätt läsa