Stockholm Exergi -bildbank sommar 2019

Bio-CCS har stor potential

Inom ramen för forskning och utveckling arbetar Stockholm Exergi med hur Bio-CSS konkret kan bidra till att stödja nationella och internationella klimatmål. 

Bio-CCS är en möjlig lösning för att kunna sakta ned den globala uppvärmningen och på sikt återställa klimatet till hållbara nivåer. Stockholm Exergis beräkningar visar att det finns potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år vid biokraftvärmeverket i Värtan, KVV8. Sett till hela Stockholm och då även andra bolags verksamheter är potentialen ännu större: två miljoner ton per år, vilket är ungefär dubbelt så mycket som utsläppen av koldioxid från Stockholms samlade biltrafik. 

 

Stockholm Exergis planer för en Bio-CCS anläggning vid det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan blir alltmer konkreta. Under hösten 2019 invigdes en testanläggning som kommer att utvärderas i juni 2020. Målet är att testanläggningen tillsammans med en nu pågående integrationsstudie ska ge tillräckligt robusta resultat för att utgöra underlag för Stockholm Exergi att investera i en storskalig anläggning.

 

Kostnadseffektiv teknik som behöver ekonomiskt stöd

Bio-CCS är en kostnadseffektiv teknik jämfört med många andra alternativ för minskning av koldioxid. Men trots att Bio-CCS är effektivt sett till vilken koldioxidminskning som kan uppnås för pengarna, så är den enskilda kostnaden stor för att implementera tekniken på en anläggning. Därför behövs uppdaterade regelverk och nya ekonomiska styrmedel för att göra stora kolsänkor möjliga. Stockholm Exergis bedömning är att om Bio-CCS ges rätt förutsättningar så kan det innebära kolsänkor som är absolut nödvändiga för att nå målet om att stoppa den globala uppvärmningen väl under 2 grader.

Under de år som gått sedan COP21-mötet i Paris 2015 har behovet av att skapa kolsänkor blivit uppenbart för allt fler aktörer. I Sverige har 7 av 8 regeringspartier uttalat sitt stöd för målet att nå nollutsläpp för växthusgaser till år 2045 och att utsläppen därefter bör vara negativa. Trots detta saknas fortfarande de politiska styrmedel som behövs för att kunna uppnå detta mål. 

Läs pressmeddelandet från maj 2019 där vi berättar om våra planer

‘Snart kan fartyg lastade med koldioxid lämna Sverige – om alla bitar faller på plats.
”För mångas skull hoppas jag verkligen är att det sker senast 2025”, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

Läs reportaget från Dagens Industri