Vårt mål är att göra Stockholm till världens första klimatpositiva huvudstad  

– Vi satsar på teknologier som skapar minusutsläpp, det som också kallas för kolsänkor. Vi har planer för en storskalig anläggning för biokol, och framför allt ser vi möjligheterna med bio-CCS. Dessa tekniker skapar nya affärsmöjligheter samtidigt som de skulle innebära stora minusutsläpp, berättar Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.  

För att vår verksamhet ska bli klimatpositiv krävs ett fortsatt målmedvetet arbete att minska fossila utsläpp och utveckla och implementera nya teknologier.  

– Vi har ställt om vår verksamhet till att utvinna energi ur biobränsle och ur samhällets restavfall, samt återvinna energi från avloppsvatten och datahallar. Och att minska utsläpp på det sättet, genom att fasa ut fossila bränslen, är helt centralt. Eftersom det finns en del fossil plast i stockholmarnas avfall håller vi på att bygga en sorteringsanläggning så att vi kan skicka mer plast till materialåtervinning. Men utöver att minska utsläppen så behöver vi också skapa sätt att minska den mängd koldioxid som finns i atmosfären, säger Anders Egelrud.   

Så här går det till

Nu ger vi på Stockholm Exergi vår hållbarhetsresa en rejäl skjuts och har som mål att vara klimatpositiva redan 2025. Vi ska fortsätta minska våra utsläpp och samtidigt fånga in mer koldioxid än vi släpper ut. Då blir vi ett klimatpositivt företag eftersom våra minusutsläpp är större än de utsläpp vi har och ju mer vi minskar våra utsläpp desto större blir våra minusutsläpp.

Här är de fyra främsta åtgärderna vi gör för att uppnå detta:

Vi har fasat ut kolet
Under våren 2020 stängde vi vår sista koleldade panna och sätter därmed punkt för all planerad användning av det fossila bränslet.

 

Vi sorterar effektivare
Under 2021 inviger vi en toppmodern sorteringsanläggning i Brista, i samarbete med avfallsbolaget Sörab. Här kommer stora mängder av plast, metall och matavfall att sorteras ut för materialåtervinning och rötning till biogas. Det kommer att leda till betydande utsläppsminskningar då stora mängder plast kan sorteras ut och skickas till materialåtervinning. En motsvarande anläggning planeras också av Stockholm Vatten och Avfall vid Högdalenverket.

 

Vi skapar biokol
Sedan 2017 samarbetar vi med Stockholm Vatten och Avfall för att producera biokol och fjärrvärme. En storskalig biokolsanläggning skulle bidra med fjärrvärmeproduktion samt skapa stora mängder av jordförbättringsmedlet biokol, som också bildar en kolsänka. Biokol som kan användas till att förbättra jord samtidigt som det binder koldioxid i marken.

 

Vi utvecklar bio-CCS, Bio-energy with Carbon Capture and Storage
Sedan slutet av 2019 driver vi en forskningsanläggning för infångning av koldioxid från biobränslen vid Värtaverket.

En fullskalig anläggning för bio-CCS vid Värtaverket skulle medföra en regelrätt kolsänka om 800 000 ton årligen baserad på restprodukter från ekologiskt och socialt hållbart skogsbruk. Denna investering skulle ensam innebära att Stockholm Exergis verksamhet blir klimatpositiveftersom verksamhetens utsläpp totalt sett på sista raden blir negativa. De negativa utsläppen, den så kallade kolsänkan, blir dessutom större ju bättre restavfallet sorteras. 

Målet är utmanande men timingen perfekt

De tekniska förutsättningarna för storskalig bio-CCS vid vårt biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan är goda. Sedan ett halvår tillbaka finns redan en forskningsanläggning på plats. Kapacitet för att lagra koldioxid kan finnas på plats redan från 2024, genom ett samarbete med norska aktörer. Givet att de styrmedel för bio-CCS som föreslås i den klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4) införs skyndsamt, och att Stockholm Exergi kan erhålla sådant stöd, kan en bio-CCS-anläggning i Värtan vara i drift vid 2025.  

– Målet är utmanande, men vi har ett unikt gott läge i Stockholm, säger Anders Egelrud

Stockholm Exergi ägs till hälften av Stockholm stadHållbarhetsmålet passar väl in i stadens klimatambitioner. 

 Stockholm ska vara världsledande på att nå Parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen till 2030. Vi har nu förutsättningar att bli världens första klimatpositiva stad. Genom att fånga upp och lagra koldioxid kan vi nå negativa utsläpp, vilket gör oss till en stad som intar en ledande position i hållbarhetsfrågorna, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.