För att minska belastningen på planeten och minska uttaget av resurser ur jordskorpan behövs en ökad cirkulation av olika material. Det avfall, både från hushåll och verksamheter, som slängs och senare kommer till Bristaverket för behandling innehåller en stor andel plast. Plockanalyser från hösten 2020 visar att avfallet i Stockholm innehåller 18 viktprocent plast, och att denna plast (framförallt plastförpackningar och plast i pappersförpackningar) ger upphov till 60 procent av de CO2-utsläpp som uppstår vid förbränning av avfallet.

Måndag den 19 april invigdes Brista Eftersorteringsanläggning som har byggts genom ett samarbete mellan SÖRAB och Stockholm Exergi. I anläggningen kommer gröna påsar med organiskt matavfall, plast och metall att sorteras maskinellt ur avfallet så det istället kan rötas till biogas och biogödsel, eller återvinnas.

I Brista eftersorteringsanläggning, som är ett komplement till hushållens källsortering, kan cirka 75 procent av restavfallets plastinnehåll sorteras ut innan förbränning, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen från cirka 400kg per ton till 150 kg koldioxid per ton sorterat avfall.

Satsningen på eftersorteringsanläggningen är ett steg mot att uppfylla SÖRABs vision om att få jordens resurser att räcka längre och den avfallsplan som bolagets ägarkommuner slagit fast för åren fram till 2032. Det ligger också i linje med Stockholm Exergis mål att vara klimatpositiva 2025.

 


Lyssna på våra invigningstalare

Invigningen sändes på Youtube:

Se och hör våra invigningstalare här

På bilden från vänster: Alexandra Grimfors, Anders Egelrud, Johan Lausing, Parisa Liljestrand, Stellan Höglund och Åsa Stenmarck)

Invigningen leddes av Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.