Måndag morgon. Ute viner kyliga vindar men inne är det varmt och skönt. Mitt hus värms av fjärrvärme, och eftersom jag jobbar där jag jobbar vet jag precis hur värmen produceras. Jag kan se framför mig hur driftpersonalen vid våra anläggningar har planerat för väder, vind och min morgondusch, och sänder en tacksamhetens tanke till dem.  Eftersom jag vet att åtta av tio kilowattimmar kommer från förnybar eller återvunnen energi i Stockholm leker jag med tanken att fjärrvärmens produktion delas upp i veckans dagar.

Måndagen och halva tisdagen är det sol, vind och vatten som gör susen tänker jag när jag dricker mitt morgonkaffe. Jag vet också att det kommer att uppstå en verklig brist på kaffe redan vid år 2020 om klimatutsläppen fortsätter som idag. Inte den värsta konsekvensen, men väl så påtaglig, inte minst för producentländerna där en viktig inkomstkälla försvinner.

Den rikaste tio procenten av världen står för hälften av totala utsläppen med elva gånger större utsläpp per person än den fattigare halvan, som totalt står för tio procent av utsläppen. Och det är de fattigaste länderna som många gånger kommer att drabbas hårdast. Låt oss en gång för alla inse att klimatfrågan också är en rättvisefråga.

Just nu pågår klimatsamtalen i Paris. Målet är att komma överens om ett nytt bindande avtal. Att 50 sidor har blivit 48 med en hel vecka kvar att förhandla bådar gott, om man jämför med att det vid samma läge i Köpenhamn fanns 300 långt spretigare sidor. Även om det fortfarande finns olösta frågor kvar vittnar erfarna förhandlare om en effektivare process denna gång, och framför allt en tydlig vilja från många viktiga parter om att verkligen nå en överenskommelse. Det finns förhoppningar om att världssamfundet ska enas om en väg framåt. Staternas egna löften om minskade utsläpp är positivt, men räcker inte till för att nå 2-gradersmålet som forskarna menar är ett högriskmål – det finns stater som försvinner under havsytan om vi inte kommer längre.  Många initiativ tas nu också kring stöd till utvecklingsländerna.

På vägen mot en klimatneutral el- och värmeproduktion tar vi på Fortum Värme ansvar för vår klimatpåverkan genom att minska utsläppen på andra platser i världen, i just utvecklingsländerna. Klimatkompensation är ett sätt att balansera egna utsläpp av växthusgaser genom finansiering av utsläppsminskningar i andra länder. Ett villkor är att det samtidigt överförs utsläppsminskande teknik till värdlandet. Klimatkompensationen påverkar inte vår tidsplan för att bli fossilfria, snarare ökar den våra finansiella incitament att genomföra den snabbare.

Under 2014 klimatkompenserade Fortum Värme 328 238 ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 40 procent av utsläppen från personbilar i Stockholms kommun eller 184 000 enkelresor med flyg Stockholm – New York.

Från tisdag lunch är det energin i mitt sorterade brännbara avfall som håller elementen varma. Eftersom jag jobbar där jag jobbar vet jag att det fortfarande flödar stora mängder avfall i samhället. Det köps och det slängs, inte minst i juletid. Ändliga råvaror åker enkelriktad motorväg från jordskorpan till deponier, bara i EU läggs 150 miljoner ton på tippen varje år! Om alla levde som vi i den rika delen av världen skulle det behövas tre jordklot.

I Sverige har vi kommit långt, vi deponerar i princip inte längre hushållsavfall. Förklaringen är i huvudsak att fjärrvärmen tagit hand om det brännbara avfallet och tack vare detta kunnat avveckla sina fossila bränslen. Sverige har minskat sina utsläpp mycket tack vare fjärrvärmebranschens omställning till förnybara bränslen.

Från torsdag lunch är det återvinning av spillvärmen ur mitt eget avloppsvatten som håller mig varm. Jag undrar hur känt det är att så mycket av energin i elementen i Stockholm kommer från våra egna restprodukter och det ljumma spillvatten som lämnar våra hus. Från tisdag lunch till och med torsdag är det återvinningsvärme som gäller.

På fredag blir det biovärme och den räcker ända fram till lördag. Den nya förnybara kraften är oftast beroende av väder och vind. Det  installeras stora effekter. Men det är förnybar energi vi behöver, det vill säga produkten av effekt och produktionstid. Den nya kraften ger inte tillräckligt mycket energi, långt ifrån om vi ser globalt. Här ser jag en stor möjlighet. Bara den turbin vi nu byggt i Värtaverkets nya biokraftvärmeverk som ska drivas av biomassa kommer att ge oss förnybar biokraft som motsvarar solceller på 20 000 tak. En skillnad är att biokraften kommer även en vindstilla midvinternatt. Vi bestämmer när den ska köras. Biokraften, precis som vattenkraften, behövs med andra ord för att vi ska kunna bygga ut vind och sol. De förnybara energislagen går hand i hand.

Men söndagen skaver. Den är fossil. En dag i veckan är en dag för mycket. Ökat välstånd måste inte åtföljas av ökade utsläpp. Förra året bröts sambandet mellan tillväxt och ökade utsläpp för första gången globalt samtidigt som investeringarna i kapacitet för förnybar energi översteg investeringarna för fossil energi. Det är väldigt hoppingivande. Men mycket återstår!

En av de viktigaste frågorna för oss  är att det etableras ett pris på utsläpp av fossila växthusgaser.  Fortum Värme  ingår i utsläppshandeln och får som alla andra betala alldeles för lite för att släppa ut. Över 80 procent av Fortum Värmes energi kommer redan från andra källor än fossila bränslen, men inom Europa råder snarast det omvända. Med ett ökat pris på utsläppsrätterna skulle vi få en viktig draghjälp i att avveckla det sista fossila även här i Stockholm. Energipriserna inom EU skulle bättre spegla dess klimatkostnader, och ge incitament till både omställning och effektivisering. Bägge kommer att behövas om vi ska hålla dörren till tvågradersmålet på glänt. Vi är tydliga i vårt budskap till politikerna. Dra åt snaran om utsläppen. Se till att det inte får släppas ut mer än vad klimatmålet kräver. Vi måste, och kommer, att anpassa vår produktion efter det utsläppsutrymme som finns. När allt kommer omkring, vad är egentligen alternativet?!

Ulf Wikström, Hållbarhetschef Fortum Värme

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier